24 - 30 June 2024
This week
Monday, 24 June
9:30 AM
Nadine
Stretch and Flow
Cancelled
9:30 AM
Nadine
Stretch and Flow ONLINE
Cancelled
6:15 PM
Ali
Yin Yan
6:15 PM
Ali
Yin Yan Online
Online
Tuesday, 25 June
6:00 PM
Ali
Yin
7:15 PM
Melina
Alignment Flow
Wednesday, 26 June
6:15 PM
Julene
Pilates - Intermediate mat
7:15 PM
Julene
Pilates - Beginners mat class
Thursday, 27 June
9:00 AM
Nadine
Yin Yan
6:15 PM
Ali
Breathe & Flow
Friday, 28 June
No classes
Saturday, 29 June
8:30 AM
Ali
Slow Flow
8:30 AM
Ali
Slow Flow ONLINE
Online
9:45 AM
Ali
Aerial
11:00 AM
Julene
Pilates - Beginners / Intermediate mat
12:10 PM
Julene
Pilates - Advanced mat class (KOHA)
Sunday, 30 June
4:00 PM
Ali
Restorative Yin
4:00 PM
Ali
Restorative Yin ONLINE
Online
24 - 30 June 2024
This week