Algemene voorwaarden van Yoga & Fit by Inge

Algemene voorwaarden Yoga & Fit by Inge

Artikel 1: Toepasselijkheid en geldigheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Yoga & Fit by Inge en de deelnemer aan de yogalessen, yogaspecials en workshops.
1.2 Uitzonderingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Yoga & Fit by Inge.
1.3 Algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website www.yogaenfitbyinge.nl en in Momoyoga Yoga & Fit by Inge.
1.4 Bij aankoop van een leskaart of abonnement gaat de deelnemer akkoord met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.
1.5 Yoga & Fit by Inge kan deze algemene voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden is altijd de geldende versie, deze is beschikbaar op de website.

Artikel 2: Leskaarten, losse les, proefles

2.1 De deelnemer koopt in het online boekingssysteem Momoyoga een leskaart, losse les of een proefles waarmee na betaling kan worden deelgenomen aan de yogalessen.
2.2 Een losse les, leskaart of proefles bij Yoga & Fit by Inge is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.3 Een losse les, leskaart of proefles bij Yoga & Fit by Inge heeft een bepaalde geldigheidstermijn, deze staat vermeldt in het online boekingssysteem Momoyoga.
2.4 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen binnen de geldigheidstermijn, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld, de niet genoten lessen komen te vervallen.
2.5 De deelnemer kan tot 12 uur voor aanvang de geboekte les kosteloos annuleren in het online boekingssysteem Momoyoga. Bij annuleren binnen 12 uur voor aanvang van de yogales of yogaspecial wordt een lestegoed van de leskaart geschreven. Ook bij 'no-show' wordt het lestegoed van de leskaart geschreven.
2.6 Zonder een boeking/reservering in het Momoyoga kan niet worden deelgenomen aan de lessen bij Yoga en Fit by Inge. De yogales is te reserveren tot 1 uur voor aanvang van de yogales.

Artikel 3: Abonnementen

3.1 Diverse abonnementen staan vermeld op de website en in het reserveringssysteem Momoyoga
3.2 Een abonnement bij Yoga & Fit by Inge is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
3.3 De duur van een abonnement is minimaal 6 maanden, daarna wordt het abonnement automatisch met 1 maand verlengd.
3.4 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen binnen de geldigheidstermijn, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld, de niet genoten lessen komen te vervallen.
3.5 De deelnemer kan tot 12 uur voor aanvang de geboekte les kosteloos annuleren in het online boekingssysteem Momoyoga. Bij annuleren binnen 12 uur voor aanvang van de yogales of yogaspecial wordt een lestegoed afgeschreven. Ook bij 'no-show' wordt het lestegoed afgeschreven.
3.6 Zonder een boeking/reservering in het Momoyoga kan men niet deelnemen aan de lessen bij Yoga en Fit by Inge. De yogales is te reserveren tot 1 uur voor aanvang van de yogales.
3.7 Abonnementsgelden worden op jaarbasis 11 keer geïncasseerd. In juli vindt geen incasso plaats wegens zomervakantie.
3.8 De opzegtermijn van de abonnementen is 1 maand, de eerste 6 manden is het abonnement niet opzegbaar.


Artikel 4: Betaling

4.1 Het lesgeld dient altijd vóór de te volgen les te worden voldaan. Als het abonnement niet is betaald (, kan niet worden deelgenomen aan de les bij Yoga & Fit by Inge.
4.2 Betalingen geschieden online via het reserveringssysteem Momoyoga.
4.3 Betaling van abonnementen gaat via automatische incasso.
4.4 Na mislukte automatische incasso (storno) is deelname aan de lessen niet mogelijk.

Artikel 5: Eigen risico en aansprakelijkheid

5.1. Het deelnemen aan de lessen bij Yoga & Fit by Inge is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.
5.2 Yoga & Fit by Inge aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
5.3 Yoga & Fit by Inge is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
5.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Yoga & Fit by Inge, dienen te worden vergoed.


Artikel 6: Deelname aan yogalessen

6.1 Deelname aan de yogalessen is alleen mogelijk na reservering via het online reserveringssysteem Momoyoga, de deelnemer is hier zelf verantwoordelijk voor.
6.2 Bij sommige lessen wordt fysieke begeleiding toegepast, indien men dat niet wenst dient men dat aan te geven vóór aanvang van de les.
6.3 Yoga & Fit by Inge kan foto’s of filmpjes maken en deze gebruiken voor de website en / of Social media, deelnemers hebben het recht niet kenbaar in beeld willen en kunnen dat aangeven bij de docent.

Artikel 7: Feestdagen, vakantie en annulering lessen

7.1 Op feestdagen is Yoga & Fit by Inge gesloten. Yogalessen die komen te vervallen vanwege feestdagen.
7.2 Vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd via email en is zichtbaar in Momoyoga boekingssysteem.
7.3 Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent, slechte weersomstandigheden tijdens de outdoor lessen) dan wordt de geboekte les als tegoed teruggeplaatst op de leskaart.


Artikel 8: Ziekte of blessure

8.1 Bij ziekte of blessure kan in overleg met Yoga & Fit by Inge de geldigheidstermijn van de lessenkaart worden verlengd, een abonnement kan tijdelijk worden onderbroken.

Artikel 9: Wijzigingen lesrooster, prijzen

9.1 Yoga & Fit by Inge behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen.
9.2 Yoga & Fit by Inge kan de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie wijzigen, er wordt dan geen restitutie verleent op de lesgelden.

Artikel 10: Mindful Personal Training

10.1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Cliënt: de natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder, die personal training afneemt.
Personal trainer: de gekwalificeerde personal trainer van Yoga & Fit by Inge.
Personal training: de dienst waarbij de personal trainer een trainingsprogramma voor de cliënt samenstelt en de cliënt begeleidt bij het volgen van dit trainingsprogramma.
Sessie: een trainingsmoment onder persoonlijke begeleiding van de personal trainer.

10.2: Aanmelding
De cliënt verklaart dat hij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om een trainingsprogramma en de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de cliënt zich ertoe alvorens de personal training overeenkomst te sluiten, zijn arts te raadplegen en/of zijn arts een doktersverklaring te vragen.

Het intakeformulier dient door de cliënt en/of de duo-deelnemer volledig en naar waarheid te worden ingevuld.

Naar aanleiding van de inhoud van het intakeformulier kan de cliënt en/of de duo-deelnemer (zonder opgaaf van reden) worden geweigerd voor personal training.

10.3 Uitvoering en uitvoeringstermijn
Inspanningsverplichting: personal training wordt door de personal trainer naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uitgevoerd. Yoga & Fit by Inge garandeert resultaat indien de adviezen zowel binnen als buiten de training nauwkeurig worden opgevolgd. Noch Yoga & Fit by Inge, noch de personal trainer, staan in voor succes en welslagen van personal training indien de adviezen niet worden gevolgd.

De personal trainer is gerechtigd het trainingsprogramma tussentijds te wijzigen al naar gelang de personal trainer dit nodig acht.

Personal training kan op verschillende locaties en tijdstippen plaatsvinden. Locatie en tijdstip van een sessie worden voorafgaande aan de sessie overeengekomen. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeuren van de cliënt. Indien een sessie niet kan plaatsvinden op de overeengekomen locatie en/of tijdstip, dan is Yoga & Fit by Inge gerechtigd om in overleg met de cliënt de sessie geheel of gedeeltelijk te verzetten naar een andere locatie of tijdstip.

De cliënt dient zich op tijd te melden op de afgesproken locatie, te laat komen gaat van de trainingstijd af.

De cliënt zal de aanwijzingen van de personal trainer opvolgen.

De cliënt zal zich houden aan de door de personal trainer te geven kleding- en schoeiselvoorschriften.

De aangeschafte trainingssessies zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

De personal training overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin vermelde bepaalde uitvoeringstermijn. Na afloop van de uitvoeringstermijn eindigt de personal training overeenkomst van rechtswege, zonder dat daarvoor een nadere opzegging vereist is.

Yoga & Fit by Inge is gerechtigd de personal training overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding indien de cliënt niet, of slechts gedeeltelijk aan de afgesproken verplichtingen voldoet.

10.4: Tarieven en betaling
De tarieven voor personal training zijn op te vragen bij Yoga & Fit by Inge.

De tarieven dienen maandelijks per vooruitbetaling te worden voldaan per ideal, bankoverschrijving of automatische incasso. Yoga & Fit by Inge is gerechtigd trainingssessies op te schorten, zolang de cliënt niet aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

De cliënt heeft geen recht op restitutie van vooruitbetaalde bedragen, niet genoten sessies blijven geldig mits de annuleringsvoorwaarden zijn gevolgd.

10.5: Annulering of te laat komen
De cliënt dient een sessie tenminste 24 uur van tevoren te annuleren. Deze melding dient telefonisch of via WhatsApp door de cliënt te worden gedaan bij Yoga & Fit by Inge. Als aan deze voorwaarden is voldaan, zal de geannuleerde sessie op een later tijdstip worden ingehaald. Indien de cliënt niet aan deze voorwaarden voldoet, is Yoga & Fit by Inge niet gehouden om de sessie in te (laten) halen.

Indien de cliënt te laat is voor een sessie, is Yoga & Fit by Inge niet verplicht om de geplande duur van de sessie te verlengen.

De cliënt is voor op grond van dit artikel verkorte of geannuleerde sessies het volledige tarief verschuldigd en hebben geen recht op restitutie.

10.6: Aansprakelijkheid
Ieder gebruik van de diensten van de Yoga & Fit by Inge geschiedt geheel voor eigen risico van de deelnemer. Iedere deelnemer dient, voorafgaand aan het gebruik van deelname aan de trainingssessie, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor hem/haar medisch verantwoord is. Hieronder dient tevens te worden verstaan de deelname aan de sessie in combinatie met medicijngebruik. Indien de deelnemer medicijnen gebruikt, dient hij voorafgaand aan deelname aan Yoga & Fit by Inge na te gaan of deelname mogelijk/verantwoord is in combinatie met het medicijngebruik.

Yoga & Fit by Inge kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten, de verantwoordelijkheid ligt bij de deelnemer.
Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Yoga & Fit by Inge niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens de sessies.

De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door de deelnemer worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen de Yoga & Fit by Inge wegens vergoeding van kosten, schade en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die de Yoga & Fit by Inge aanbiedt.

10.7 Gezondheid
De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met Yoga & Fit by Inge aan te gaan, zijn/haar arts te raadplegen.

10.8 Toepasselijk recht
Op deze Voorwaarden en de personal training overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16: Huisregels en tips
16.1 Kom schoon en fris naar de les, gelieve geen parfum gebruiken omdat de geur andere deelnemers kan hinderen.
16.2 Draag comfortabele en schone kleding waarin je goed kunt bewegen. Houdt rekening met eventueel afkoeling, een warm vest en sokken zijn aan te bevelen om mee te nemen.
16.3 De yogastudio niet met schoenen betreden, in de hal staat een schoenenkast waar je de schoenen kunt neerzetten.
16.4 Gelieve geen parfum te dragen, de geur kan andere deelnemers hinderen.
16.5 Graag na de les de gebruikte spullen opruimen en de yogamat desinfecteren met speciale reiniger die in de zaal staat.
16.6 Wegens hygiene graag kussens en andere materialen beschermen met de doekjes die Yoga & Fit by Inge beschikbaar stelt in de lessen.