Algemene voorwaarden van Yoga Jiva

versie April 2022

Artikel 1 Algemeen

Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over Yoga Jiva wordt bedoeld:
Yoga Jiva, postadres Kerkstraat 66, 5711GW Someren. 
Lokatie studio: Moussaultstraat 9, 5721 KE Asten.
Inschrijving KvK te Eindhoven onder nummer 86420909.

Ieder cursist ontvangt bij inschrijving een link met verwijzing naar de algemene voorwaarden. De cursist verklaart door ondertekening van het inschrijfformulier akkoord te gaan met de " algemene voorwaarden abonnement Yoga Jiva per september 2023". Yoga Jiva is gerechtigd de voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.


Artikel 2 Abonnement
Onder het abonnement wordt verstaan een yoga-abonnement voor de duur van minimaal 3 volle, aaneengesloten kalendermaanden.
Het abonnement geeft toegang tot alle reguliere wekelijkse yoga- en meditatielessen. Workshops of speciale lessen behoren daar niet toe.

Het maandelijkse abonnementsgeld is een gemiddelde van alle lessen in één jaar. De geplande 8 vakantieweken per jaar zijn er afgehaald.
Dit houdt in dat als de studio gesloten is wegens vakantie het vaste, maandelijkse abonnementsgeld blijft doorlopen. De studio is 44 weken per jaar geopend. Vervalt een les vanwege een feestdag, waardoor de studio gesloten is dan mag deze altijd op een ander moment worden ingehaald. Het abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 
Na de minimale periode van 3 kalendermaanden wordt het abonnement automatisch verlengd met telkens 1 maand. Een abonnement kan iedere dag van de maand beginnen.
Een Yoga Jiva 12 lessenkaart staat op naam en is 4 maanden geldig vanaf de dag van aankoop. Een Zwangerschapsyoga 10 lessenkaart is 14 weken geldig, mocht je een week
niet naar de zwangerschapsyoga kunnen komen, kun je binnen deze 14 weken een Yoga Nidra, Hatha Yoga, of Yoga en Meditatieles volgen.
Een Sensitive Yoga en De Kracht van de Adem lessenkaart is een lessenreeks van 12 lessen. Mocht je een les niet aanwezig kunnen zijn, kun je binnen deze 12 weken een Yoga Nidra, Hatha Yoga of Yoga en Meditatieles volgen.
Alle lessen dienen vooraf betaald te worden. Yoga Jiva heeft het recht om het lesgeld te wijzigen.
Actuele prijzen zijn altijd te raadplegen op de site van Yoga Jiva onder: Tarieven


Artikel 2.2 Reservering van yogalessen 
Alle lessen zijn online te reserveren via het boekingssysteem Momo. Je kunt alleen online boeken, dus niet telefonisch of via info@yogajiva.nl 
Je kunt je reservering annuleren tot 1 uur voor de les begint. Ga dan naar jouw account om dit te regelen. Je kunt tot 1 uur van te voren een les boeken. 
Ben je niet naar de les gekomen en heb je je les niet geannuleerd dan zal de les toch verrekend worden. 
Zorg ervoor dat je uiterlijk 5 minuten voor aanvang aanwezig bent voor een les. Je hebt daarmee voldoende tijd om je voor te bereiden voor de les en stoort anderen ook niet door een late binnenkomst. 
Het lesrooster van Yoga Jiva is terug te vinden op de site onder: lesrooster
Yoga Jiva heeft het recht om het rooster aan te passen, daar waar nodig. (b.v. ziekte van een docent) 
De studio is, behalve in de vakantieperiodes en op feestdagen, dagelijks geopend. 

Artikel 2.3 Betalingsvoorwaarden
Het abonnement wordt maandelijks per automatische incasso van het opgegeven rekeningnummer afgeschreven. Afschrijving vindt plaats op de datum waarop het abonnement is afgesloten. Indien het niet mogelijk is het verschuldigde bedrag (in 1 keer) te innen dan heeft Yoga Jiva het recht om administratie kosten in rekening te brengen. Tot het bedrag is voldaan kan de cursist geen gebruik maken van de yoga/meditatie lessen. Indien Yoga Jiva een vordering ter incasso uit handen moet geven zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de in gebreke zijnde cursist. Yoga Jiva behoudt zicht het recht voor om abonnementskosten tussentijds binnen alle redelijkheid aan te passen. Het rekening nummer van Yoga Jiva is: NL66RABO0300233655.
Bij ingang van het lidmaatschap zal eenmalig € 15,00 administratiekosten in rekening worden gebracht. 

Artikel 2.4  Opzegging en wijzigingen abonnement
Opzegging dient schriftelijk of per mail te gebeuren. Een opzegging dient 15 dagen voor het ingaan van de nieuwe abonnementsperiode te gebeuren. Hierin wordt geen uitzondering gemaakt. Het abonnement kan worden beëindigd na de eerste vaste periode van 3 kalendermaanden. Daarna iedere daaropvolgende maand. Indien de cursist niet opzegt volgens de voorgeschreven wijze, blijft de betalingsverplichting doorlopen, ook als de cursist geen gebruik maakt de lessen. 

Artikel 2.5 Gemiste en vervallen lessen inhalen
De lessen die uitvallen vanwege nationale feestdagen kunnen binnen de abonnementsperiode worden ingehaald, mits deze feestdag niet in de een vakantie valt, wanneer de studio gesloten is. Dit regel je zelf via het Momo boekingssysteem.  Bij uitval van een les wegens ziekte van de docent of andere onvoorziene omstandigheden wordt dit verwerkt in het lesrooster. Ontevredenheid over een vervangende docent kan geen reden zijn om restitutie te ontvangen door de cursist.

Artikel 2.6 Niet bijwonen van lessen door de cursist
De cursist is zelf verantwoordelijk voor de continuïteit in het bijwonen van de lessen. Er wordt om geen enkele reden een financiële of andere regeling getroffen voor lessen die niet bijgewoond zijn door toedoen van de cursist zelf.

Artikel 2.7 Tijdelijk ziekte/blessure
Indien een cursist door blessure of ziekte tijdelijk niet kan deelnemen aan de lessen, kan deze opzeggen volgens de normale opzegprocedure als in 2.2.

Artikel 2.8 Blijvende of langdurige ziekte/blessure/zwangerschap
Indien een cursist het abonnement moet stoppen op advies van een arts of therapeut i.v.m. langdurige of blijvende ziekte/blessure of zwangerschap dan wordt de normale opzegprocedure als in punt 2.2. gehanteerd. 

Artikel 2.9 Blessures
Wanneer je een blessure hebt, meld dit dan altijd voor aanvang van de les aan je docent. Zij/hij kan je dan adviseren hoe hiermee om te gaan tijdens de les. 

Artikel 2.10 Beëindiging lidmaatschap vanuit Yoga Jiva
Yoga Jiva behoudt zich het recht om het abonnement voor afloop van de maand zonder restitutie te beëindigen indien zij van oordeel is dat een cursist niet langer voldoet aan de voorwaarden van het abonnement of incorrect gedrag vertoont.

Artikel 3 Risico en aansprakelijkheid
Yoga Jiva is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, ongevallen of schade toegebracht door toedoen van de cursist in en rondom het pand aan de Moussaultstraat 9,
te Asten. De cursist dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van yoga risico's met zich meebrengt.
Eventuele schade, blessure, overlijden en daaruit voortvloeiende kosten, die ten gevolge van de beoefening van yoga of een ander activiteit (zoals een retreat) bij Yoga Jiva kan ontstaan, zijn voor eigen risico.
De cursist vrijwaart Yoga Jiva van alle aanspraken van zichzelf en van derden in deze. 

Artikel 3.1 Privacy en persoonsgegevens
Yoga Jiva verzamelt persoonsgegevens van haar leden voor betalings-en administratie- en informatiedoeleinden. Ze gaat hier heel zorgvuldig mee om. Voor het delen van nieuws wordt alleen met toestemming van een lid een nieuwsbrief verstuurd met daarin relevante info t.b.v.  het lesrooster, nieuwe workshops of andere ontwikkeling die belangrijk zijn om te weten. 

Artikel 3.2 Hygiëne regels 
* Zorg dat je schoon naar de les komt en gebruik indien nodig geurvrije deo. 
* Draag geen parfum of andere geuren tijdens je practice. Iemand in je buurt kan hier
b.v. allergisch voor zijn. 
* Draag schone kleding waarin je je gemakkelijk kunt bewegen
* Eet niet later dan 2 uur voor een yoga les of doe geen yoga op een volle maag. 
* Draag geen schoenen in de studio, laat deze achter onder aan de trap bij de ingang
* Om iedereen zijn/haar rust te gunnen: praat zo weinig mogelijk voor de les als je
de studio binnenkomt , tijdens en na
de yogales. Praat zacht in de theehoek en in de hal. 
* Breng je eigen yoga mat, oogkussentje en dekentje mee. 
* Maak na afloop van je practice je eigen yoga mat thuis schoon met een mattenreiniger
* Zorg dat je je handen gewassen hebt voordat je de shala binnengaat