Algemene voorwaarden van Yogabird

Algemene voorwaarden groepslessen:

• Tussentijdse beëindiging is bij een halfjaarabonnement niet mogelijk en het abonnement is niet overdraagbaar.
• Tijdens het abonnement is het vanwege medische redenen (met een verklaring van een arts/fysiotherapeut) maximaal 1 maand mogelijk om het abonnement stop te zetten. Het abonnement moet echter wel 6 maanden betaald worden.
• De strippenkaart van 10 lessen heeft een geldigheidsduur van 4 maanden.
•. De strippenkaart van 26 lessen heeft een geldigheidsduur van 9 maanden.
• Tijdens de schoolvakanties is er sprake van een aangepast vakantierooster en worden doorlopende abonnementen of strippenkaarten niet onderbroken.
• Tijdens afwezigheid van de docent zal een vervangende docent de lessen geven, mocht dit onverhoopt niet mogelijk zijn dan wordt u tijdig hiervan op de hoogte gesteld en houdt u deze les van ons tegoed.
• Wij behouden ons het recht voor lessen waar 4 uur van te voren minder dan 3 personen voor ingeschreven staan te annuleren. Wij informeren u tijdig. Deze les houdt u tegoed en kunt u op ander tijdstip volgen.
• De opzegtermijn voor alle abonnementen is 1 kalendermaand voor de datum van het verstrijken van de periode waarvoor het abonnement is afgesloten.
• Zonder opzegging voor het verstrijken van het abonnement wordt het abonnement stilzwijgend voor dezelfde periode verlengd.
• Voor mislukte incasso’s brengen wij € 1,00 per keer in rekening. Na 3 mislukte incasso pogingen volgt een boete van € 12,50.
• Lessen welke minstens 4 uur van te voren worden afgezegd kunnen gedurende het lidmaatschap ingehaald worden.
• Een workshop/speciale les kan tot max 24 u van tevoren geannuleerd worden. Indien dit korter dan 24u van tevoren gebeurt, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht/kan het bedrag niet worden gerestitueerd.
• Met het inschrijven in ons online reserveringssysteem getuigt u in goede gezondheid te zijn. Indien u twijfelt raadpleeg eerst uw (huis)arts.
• Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele blessures tijdens de studio lessen en/of online lessen.
• Speciale, eenmalige lessen of workshops vallen buiten de abonnementen.

Deze voorwaarden hebben betrekking op alle yoga lessen, workshops, cursussen en retreats (hierna te noemen; diensten) van YOGABIRD YOGA
(hierna te noemen; YOGABIRD YOGA).

Artikel 1: Akkoord
Na het reserveren dan wel betalen van (een deel van) een dienst van YOGABIRD YOGA en/of het invullen van het inschrijfformulier verklaart u
zich akkoord met de onderstaande bepalingen en aanwijzingen.

Artikel 2: Annulering
2.1: Alle diensten van YOGABIRD YOGA zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.2: Bij het onverhoopt annuleren van een dienst, ongeacht welke oorzaak, gelden onderstaande annuleringsvoorwaarden.
2.3: Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de dienst is de deelnemer 50% van het totaal bedrag verschuldigd.
2.4: Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de dienst is de deelnemer 70% van het totaalbedrag verschuldigd.
2.5: Bij annulering tot 3 weken voor aanvang van de dienst is de deelnemer 80% van het totaalbedrag verschuldigd.
2.6: Bij annulering tot 2 of minder weken voor aanvang van de dienst is de deelnemer 100% van het totaalbedrag verschuldigd.
2.7: Een annulering dient schriftelijk te worden ingediend per mail via namaste@yogabird.nl
2.8 Indien het gaat om een workshop of speciale les, dan kan deze tot maximaal 24 uur van tevoren geannuleerd worden. Indien dit korter dan 24 uur gebeurt, dan zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.
De annulering is geldig vanaf het moment dat deze ontvangen is door YOGABIRD YOGA.
2.9: Het e-mailadres wordt gebruikt om de deelnemer op de hoogte te houden van de activiteiten van YOGABIRD YOGA door middel van een nieuwsbrief (verstuurd met Mailchimp) of directe mail.

Artikel 3: Betalingen
3.1 De betaling geschiedt vooraf. Na betaling ontvangt de deelnemer een bevestigingsmail als bewijs van inschrijving en betaling.
3.2 Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de deelnemer in verzuim zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist en is
YOGABIRD YOGA gerechtigd om haar contractuele verplichtingen op te schorten c.q. de deelnemer de toegang tot het retreat/de workshop/de les te weigeren.
Tevens is YOGABIRD YOGA alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
3.3 Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de deelnemer onverminderd het openstaande bedrag en de wettelijke rente verschuldigd over dit openstaande bedrag. Daarnaast zijn alle met de invordering van het openstaande bedrag samenvallende kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, voor rekening van de deelnemer. Eerst nadat de deelnemer het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de rente en de kosten, heeft betaald, zal hij/zij weer worden toegelaten.

Artikel 4. Verzekeringen
Een goede reisverzekering is belangrijk. Voor buitenlandse reizen stelt YOGABIRD YOGA deze daarom verplicht. YOGABIRD YOGA adviseert om minimaal te kiezen voor de basisdekking inclusief geneeskundige kosten, ongevallen en rechtsbijstand.

Artikel 5: Eigen risico
Het deelnemen aan de yoga lessen (in de studio en online) en andere activiteiten en diensten van YOGABIRD YOGA is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn / haar gezondheid wordt
de deelnemer geadviseerd een arts te raadplegen.
YOGABIRD YOGA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van
enig ongeval of letsel van de deelnemer.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
YOGABIRD YOGA is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de
deelnemer.
Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van YOGABIRD YOGA,
dan wel gehuurde eigendommen van derden, dienen te worden vergoed.

Artikel 7: Wijzigingen
YOGABIRD YOGA behoudt zich het recht lestijden en locaties als ook het programma van de retreats c.q. workshops te wijzigen en/of aan te passen wanneer dit nodig
/ wenselijk lijkt. Dit zal tijdig gecommuniceerd worden met de deelnemers.
In het uitzonderlijke geval dat YOGABIRD YOGA niet in staat is de geboekte diensten te verzorgen, behoudt YOGABIRD YOGA zich het recht de boeking te veranderen
en zal YOGABIRD YOGA de deelnemers hierover zo snel mogelijk informeren.

Artikel 8: Prijzen
YOGABIRD YOGA behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassing van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via een nieuwsbrief en /
of de website van YOGABIRD YOGA.

Artikel 9: Huisregels
YOGABIRD YOGA behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag een deelname
te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn / dienst vervalt.

Op deze overeenkomst tussen de deelnemer en YOGABIRD YOGA is Nederlands recht van toepassing.