Algemene voorwaarden van Yoga met Susan

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Toepasselijkheid en geldigheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle trainingen, lessen, producten en workshops. Door deelname aan een training, les of workshop verklaart de deelnemer en opdrachtgever zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.2 Yoga met Susan kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website. Yoga met Susan zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

Artikel 2 – Totstandkoming van overeenkomsten
2.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van Yoga met Susan en het voldoen aan de daarbij door Yoga met Susan gestelde voorwaarden.

Artikel 3 – Locatie
3.1 Voor lessen op locatie is een schone en rookvrije ruimte van minimaal 1,5 x 2 meter per persoon waar ongestoord les kan worden gegeven een vereiste.

Artikel 4 – Lestijden
4.1 De vaste lestijden zijn te vinden op de website. Dit rooster kan door Yoga met Susan desgewenst worden gewijzigd, ook behoudt Yoga met Susan zich het recht voor lessen te annuleren. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde leskaarten.

Artikel 5 - Annulering
5.1 Yoga met Susan hanteert een annuleringstermijn van 24 uur voor groepslessen op locatie. Voor de vaste lessen is deze termijn 3 uur voor aanvang van de les
5.2 Indien Yoga met Susan door overmacht of ziekte de afgesproken dienst niet kan leveren heeft de klant geen recht op compensatie en zal er in overleg gezocht worden naar een passende oplossing.

Artikel 6 - Betaling
6.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bankrekening NL89Rabo0117615706 t.n.v. S. Stavenuiter.
6.2 Bij niet tijdige betaling binnen de in 5.1 genoemde betalingstermijn zal het factuurbedrag verhoogd worden met 1% rente per maand, vanaf de datum van verzuim tot aan het moment tot het volledig factuurbedrag is voldaan.
6.3 Yoga met Susan is te allen tijde bevoegd prijsveranderingen door te voeren. Dit geldt in geval van kortingen als mede in het geval van verhogingen bij het aanbieden van nieuwe diensten en faciliteiten. Deze veranderingen worden zowel mondeling gecommuniceerd als via de website en sociale mediakanalen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid en veiligheid
7.1 Yoga met Susan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van deelnemer
7.2 Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico. Yoga met Susan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door letsel en blessures.
7.3 Bij blessure of medische aandoening adviseer ik om eerst je huisarts te raadplegen voordat je een yogales wilt komen volgen. Yoga met Susan stelt zich niet aansprakelijk voor enige schade opgelopen tijdens de les.
7.4 Tijdens de les wordt er steeds op gewezen dat geen enkele oefening onplezierig mag zijn of pijn mag doen. Om optimaal te kunnen profiteren van de lessen is het belangrijk dat mijn aanwijzingen worden opgevolgd en dat er aandachtig naar mijn uitleg wordt geluisterd. Dit ter preventie van blessures.
7.5 Deelname aan een van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden