Algemene voorwaarden van Yoga Mission

Algemene Voorwaarden Yoga Mission

Artikel 1 - Begripsomschrijving

Yoga Mission - De gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Yoga Mission op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties
Cursist - Deelnemer van een door Yoga Mission verzorgde les, workshop, cursus of opleiding.
De website - De website van Yoga Mission: www.yogamission.nl

Artikel 2 - Toepasselijkheid en geldigheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Yoga Mission als opdrachtnemer optreedt.
2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Yoga Mission uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Yoga Mission behoudt het recht de voorwaarden tussentijds aan te passen. Eventuele aanpassingen worden gepubliceerd op de website.
2.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 - Totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Yoga Mission is eerst gebonden als zij een opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met uitvoeringshandelingen is begonnen.
3.2 Een opdracht tot het geven van een les, workshop of cursus wordt door Yoga Mission aanvaard met het voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

Artikel 4 – Abonnementen

4.1 De minimale looptijd van een doorlopend abonnement is 1 maand. Hierna is de opzegtermijn minimaal 1 maand, voorafgaand aan de volgende incassodatum van jouw afgesloten abonnement.
4.2 In schoolvakanties zijn er mogelijk minder of geen lessen. Ook kan er om een andere reden een les uitvallen, hiermee is rekening gehouden in de prijs van een abonnement.
Het lestarief van een abonnement is daarom gebaseerd op 46 lesweken per jaar.
4.3 Wanneer je een keer niet kunt komen, kun je altijd een andere les naar keuze reserveren, ook in een andere week (bij voorkeur binnen dezelfde maand).
4.4 Elke cursist met een abonnement heeft de mogelijkheid om 1x per jaar het abonnement voor 1 maand te pauzeren, in verband met vakantie of langdurige blessure.
4.5 Bij een prijswijziging van een abonnement heeft de cursist altijd het recht om zonder opzegtermijn een abonnement te beëindigen.
4.6 Opzeggen van een abonnement dient te allen tijde schriftelijk te gebeuren.
4.7 Betaling van abonnementen vindt plaats via automatische incasso. Het lesgeld wordt maandelijks automatisch geïncasseerd van de door de cursist gespecificeerde rekening.
4.8 In het geval van een mislukte incasso is Yoga Mission genoodzaakt eventuele kosten door te berekenen.
4.9 Kosten van eventueel noodzakelijke invordering van een door cursist verschuldigd bedrag zijn voor rekening van cursist.
4.10 Met een abonnement heb je gratis toegang tot de online lesbibliotheek in MomoYoga. Deze is toegankelijk via desktop onder 'video's'.

Artikel 5 – Strippenkaarten

5.1 Indien een les wordt geannuleerd door Yoga Mission, wordt het ingehouden tegoed van een reeds gereserveerde les met een strippenkaarten hierop teruggestort. Dit is niet van toepassing als de les in plaats van in de studio, online wordt gegeven of op een andere locatie.
5.2 Aan het einde van de periode waarvoor de strippenkaart geldt komen eventuele overgebleven lessen te vervallen. Yoga Mission verleent geen restitutie op strippenkaarten.
5.3 De geldigheid van strippenkaarten kan niet worden verlengd, ook niet in het geval van vervallen van één of meerdere lessen. Er is altijd een aantal weken speling op de geldigheid van een strippenkaart. Deze speling is ook bedoeld voor het opvangen van uitgevallen lessen, situaties in overmacht en vakanties en feestdagen.
5.4 Op nationale feestdagen en/of schoolvakanties zullen er mogelijk lessen uitvallen. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij de aanschaf van een strippenkaart.
5.5 Yoga Mission behoudt zich het recht voor lessen te annuleren, bijvoorbeeld bij onvoldoende aanmeldingen. Wijzigingen op het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds aangeschafte strippenkaarten of verlenging van de geldigheid. We proberen dit uiteraard zo min mogelijk te laten voorkomen.

Artikel 6 – Tarieven

6.1 Een strippenkaart, abonnement of inschrijving cursus is altijd persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.
6.2 Alle tarieven van Yoga Mission staan vermeld op de website. De vermelde tarieven op de website zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij expliciet anders vermeld.
6.3 Prijswijzigingen worden aangekondigd via de website en/of nieuwsbrief.
6.4 Alle tarieven vermeld op de website of via enige andere media, zijn altijd onder voorbehoud van zetfouten, drukfouten en prijswijzigingen.
6.5 Als er een gereduceerd tarief wordt aangeboden op de website voor leden dient men, om hiervan gebruik te kunnen maken, in het bezit te zijn van een geldige strippenkaart of abonnement.
6.6 Yoga Mission behoudt zich het recht voor te allen tijde acties, coupons of kortingen te wijzigen of te beëindigen zonder voorafgaande mededeling.
6.7 Betaling van lessen, strippenkaarten, abonnementen, cursus of workshop dient altijd vooraf plaats te vinden. Lesgeld wordt in geen geval gerestitueerd.
6.8 Yoga Mission is gerechtigd een prijsstijging van wettelijke en overige kostprijsbepalende factoren, welke is ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst aan cursist door te berekenen.

Artikel 7 – Annulering

7.1 Annulering van lessen, workshops, cursussen en opleidingen kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden en is voor het eerst aan de orde als deze Yoga Mission heeft bereikt.
7.2 Gereserveerde lessen kunnen tot 6 uur van te voren kosteloos online worden geannuleerd. Na deze periode wordt een les afgeschreven van het tegoed van de cursist.
7.3 Bij annulering tot 14 werkdagen voor aanvang van de startdatum van een cursus, dagretreat of workshop wordt 50% van de totale opdrachtsom in rekening gebracht. Bij annulering nadien is cursist volledige betaling verschuldigd.

Artikel 8 – Lesrooster

8.1 Het lesrooster staat op de website. Dit rooster kan door Yoga Mission desgewenst zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.
8.2 Yoga Mission behoudt zich het recht voor ten aanzien van lessen, workshops en cursussen, zonder voorafgaande mededeling organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
8.3 Sommige lessen zijn Engelstalig. Dit wordt op het lesrooster duidelijk aangegeven bij de betreffende les.
8.4 Yoga Mission maakt op de website gebruik van een digitaal lesrooster via een dienst van derden. Via dit rooster kan de cursist zich onder andere inschrijven, zich aanmelden voor lessen, en digitale strippenkaarten en abonnementen aanschaffen. Hoewel Yoga Mission zich inspant voor het beschikbaar houden van dit systeem, kan zij kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet beschikbaar zijn van het digitale lesrooster of de onderliggende betaaldiensten.
8.5 Yoga Mission is niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade door het gebruik van dit digitale roostersysteem en het onderliggende betaalsysteem.
8.6 Yoga Mission gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot de bescherming van persoonsgegevens. Persoonlijke informatie van cursisten zal niet aan derden verstrekt worden zonder nadrukkelijke toestemming van cursisten.

Artikel 9 - Nakoming Yoga Mission

9.1 De overeenkomst tussen partijen leidt voor Yoga Mission tot een inspanningsverplichting, nooit tot een resultaatsverplichting. Toelating van een cursist op grond van het voldoen aan de verstrekte toelatingsnormen houdt dus geen garantie in dat cursist een les, cursus of workshop met succes zal doorlopen c.q. afronden.
9.2 Yoga Mission behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een les, cursus, workshop of opleiding te annuleren of deelname van de cursist te weigeren voorafgaand aan de start van een les, cursus of workshop.
9.3 Yoga Mission heeft het recht cursisten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van een les, cursus of opleiding verhinderen of verstoren, of als hun gedrag de ethische richtlijnen van Yoga Alliance overschrijdt, van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling zijdens cursist onverlet.
9.4 Yoga Mission kan nimmer gehouden zijn lessen, cursussen en/of opleidingen te herhalen voor cursisten die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste lesdagen blijft onverminderd verschuldigd.

Artikel 10 - Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van Yoga Mission liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van Yoga Mission uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: beperkende overheidsmaatregelen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersomstandigheden, gebrek aan vervoermiddelen, dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen.

10.2 In geval van overmacht heeft Yoga Mission het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens cursist op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Yoga Mission.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

11.1 Voor cursist geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is Yoga Mission uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van bewuste en grove nalatigheid van Yoga Mission.
11.2 Ingeval Yoga Mission jegens cursist tot vergoeding van enigerlei schade aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid immer beperkt tot maximaal het factuurbedrag, verminderd met de daarop betrekking hebbende omzetbelasting van de betreffende levering van de dienst.
11.3 Yoga Mission aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van (persoonlijke) eigendommen van cursist, of schade of gevolgschade door letsel en blessures.
11.4 Cursist vrijwaart Yoga Mission voor aanspraken van derden. Cursist zal personeelsleden van Yoga Mission, door Yoga Mission ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.
11.5 Cursist dient ervoor te zorgdragen dat Yoga Mission, alsmede de betreffende docent waar de les, cursus, workshop of opleiding wordt gevolgd, vooraf op de hoogte is van eventuele fysieke beperkingen die van belang zijn om veilig aan een les, cursus, workshop of opleiding te kunnen deelnemen. Cursist dient er voor te zorgen dat hij/zij zelf op de hoogte is van voldoende informatie van zijn/haar arts of therapeut om zelf veilig om te gaan met deze beperking.
11.6 Yoga omvat, maar is niet begrenst tot, het uitvoeren van mogelijk fysiek inspannende houdingen, participatie in meditatie technieken en ademhalingstechnieken.
Zoals bij elke fysieke activiteit, is het risico op lichamelijk letsel altijd aanwezig en kan dit niet volledig worden weggenomen. Cursist begrijpt en bevestigt met het akkoord gaan van deze voorwaarden, dat het van het grootste belang is dat hij/zij altijd een eigen tempo kiest en dat hij/zijn bij pijn of discomfort altijd naar het eigen lichaam dient te luisteren en de lichamelijke grenzen te respecteren.
Yoga is geen vervanging van medische attentie, -behandeling, -onderzoeken of -diagnose. Yoga kan voor mensen met sommige medische aandoeningen ongeschikt of onveilig zijn. Door het akkoord gaan met deze voorwaarden, verklaart cursist te allen tijde op eigen risico deel te nemen aan de activiteiten van Yoga Mission, zich volledig bewust te zijn van mogelijke risico’s op persoonlijk letsel die verbonden zijn met het volgen van lessen, cursussen, workshops of opleidingen en vrijwaart cursist Yoga Mission van elke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid ten gevolge van deelname aan deze activiteiten alsmede elke vordering ten gevolge van participatie aan één of meerdere activiteiten. Cursist verklaart fysiek fit te zijn en dat een gekwalificeerd arts de medische geschiktheid voor participatie aan de activiteiten van Yoga Mission heeft goedgekeurd.

Artikel 12 - Opschorting en ontbinding

12.1 Indien voor het tijdstip van levering van diensten aan cursist blijkt dat laatstgenoemde niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens Yoga Mission, heeft Yoga Mission het recht de nakoming van al haar verplichtingen jegens cursist op te schorten dan wel de overeenkomst met cursist, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van Yoga Mission in een dergelijk geval.

Artikel 13 - Geschillen en toepasselijk recht

13.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, Nederland, onverminderd de bevoegdheid van Yoga Mission het geschil te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.

Artikel 14 - Pandemie
Indien je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden ga je ook akkoord met de maatregelen die worden genomen omtrent een eventuele Pandemie. We houden afstand, vragen we je handen voorafgaand en na de les te wassen en een eigen handdoek mee te nemen voor op de mat. Indien je Covid-19 gerelateerde klachten hebt, kom je niet naar de les en kun je online mee doen of een les uit de videobibliotheek. We vragen je hierin zelf je verantwoordelijkheid te nemen en volgen de richtlijnen van het RIVM. Dank voor je begrip en laten we voor elkaar zorgen en elkaar respecteren.

Indien vanwege onvoorziene omstandigheden er geen fysieke lessen gegeven kunnen worden, dan zullen de lessen zo veel als mogelijk online plaats vinden via livestream of voorafgaand opgenomen.