Algemene voorwaarden van Yoga Studio Diemen

Sluiten
Algemene Voorwaarden
• Cursist(e) is verplicht om voor aanvang van de les eventuele lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent(e). De docent(e) kan met behulp van deze informatie de cursist(e) beter begeleiden, voorzorgsmaatregelen treffen of adviseren om bepaalde oefeningen niet of aangepast uit te voeren.

• Docent(e) behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het lesprogramma of in het lesrooster. De docent(e) kan zonder opgave van redenen een les annuleren, in welk geval de deelnemer recht heeft op restitutie van het lesgeld voor de betreffende les.

• Proeflessen en losse sessies dienen voor aanvang te zijn voldaan. Betaling voor een periode dient te geschieden voorafgaand aan de periode waarin de lessen plaatsvinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling geschiedt uitsluitend à contant of per bank.

• Er vinden geen lessen plaats op wettelijke feestdagen en tijdens de schoolvakanties, tenzij de docent(e) aangeeft dat dit wel het geval is. Informeer bij uw docent(e) welke regio qua planning schoolvakanties wordt aangehouden. (Noord/midden/zuid Nederland.)

• Bij beëindiging van het lidmaatschap door de cursist(e) geldt een opzegtermijn van één maand. De opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden (waaronder mede wordt verstaan: per e-mail) aan de docent(e).

• Bij verhindering dient de cursist(e) zich af te melden. Dit kan per telefoon of per e-mail. Een gemiste les kan niet ingehaald worden, tenzij anders is overeengekomen met de docent(e). De cursist(e) kan in een dergelijk geval geen aanspraak maken op restitutie van het lesgeld.

• Indien de docent(e) door omstandigheden verhinderd is om te les te geven, wordt u hiervan per e-mail op de hoogte gebracht. U krijgt de mogelijkheid de uitgevallen les op een later tijdstip in te halen. Dit in overleg met de docent(e).

• De docent(e) is niet aansprakelijk voor enige schade die de cursist mogelijk zal lijden als gevolg van het participeren in een les, behoudens in geval van opzet en/of grove schuld van de docent(e). Evenmin is docent(e) aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de cursist(e) in het complex waar de lessen gegeven worden.

• Indien docent(e) toch op enigerlei grond aansprakelijk mocht zijn, zal die aansprakelijkheid slechts kunnen leiden tot schadevergoeding voor zover die aansprakelijkheid door de verzekering van de docent(e) is gedekt en tot maximaal het bedrag dat op grond van die verzekering wordt uitgekeerd. Indien: a) de verzekeraar van de docent(e) niettegenstaande de dekking niet overgaat tot uitkering aan de benadeelde of b) indien de verzekeraar niet tot uitkering gehouden is op grond van een niet door de verzekering gedekte toerekenbare tekortkoming van docent(e), of c) indien de docente geen verzekering heeft afgesloten; is de aansprakelijkheid van docent(e) beperkt tot het bedrag aan maandelijkse vergoedingen dat is verschuldigd door cursist(e) en betaald aan docent(e) gedurende de laatste 6 maanden met een maximum van EUR 1.000,- per gebeurtenis.

• Alle door cursist(e) aangeleverde gegevens worden vertrouwelijk behandeld conform de van toepassing zijnde wettelijke privacyregelingen en zullen niet ter beschikking worden gesteld aan derden.