Contact

Zwink 16, 4691DW Tholen
48988374
Algemene voorwaarden Yogastudio Tholen
Artikel 1 Definities
In de algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
• Yogastudio Tholen: de eenmanszaak Yogastudio Tholen, gevestigd te (4691 DG) Tholen aan Binnenkamer 9 en kantoorhoudende te (4691 DA) Tholen aan Zwink 16;
• Deelnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die diensten van Yogastudio Tholen afneemt;
• Diensten: alle diensten en producten met betrekking tot (online) yogalessen en coaching;
• Overeenkomst: de overeenkomst tussen Deelnemer en Yogastudio Tholen, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarop Yogastudio Tholen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
2. Eventuele afwijkingen van hetgeen in deze algemene voorwaarden wordt bepaald zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met Yogastudio Tholen voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere algemene voorwaarden van Deelnemer of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
6. Yogastudio Tholen heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Yogastudio Tholen zal Deelnemer per e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden.
7. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Yogastudio Tholen en Deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen of andere uitingen zijn geheel vrijblijvend en kunnen slechts worden gezien als een uitnodiging van Yogastudio Tholen tot het doen van een aanbod. Indien de Deelnemer de aanbieding accepteert doet hij derhalve een aanbod aan Yogastudio Tholen tot het aangaan van een overeenkomst. Yogastudio Tholen heeft steeds het recht om zonder opgaaf van reden een dergelijk aanbod te weigeren.
2. Yogastudio Tholen is gerechtigd het aanbod te wijzigen. Dit betekent dat de Deelnemer geen aanspraak kan maken op aanbiedingen of prijzen die door Yogastudio Tholen worden gehanteerd, anders dan het aanbod dat Deelnemer heeft geaccepteerd. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden Yogastudio Tholen niet en Deelnemer kan hier geen rechten aan ontlenen.
3. Een overeenkomst tussen Yogastudio Tholen en Deelnemer komt pas tot stand nadat Yogastudio Tholen het verschuldigde lesgeld en/of betaling van de Deelnemer heeft ontvangen.
4. Een overeenkomst tussen Yogastudio Tholen en Deelnemer komt eveneens tot stand doordat Yogastudio Tholen uitvoering is gaan geven of heeft gegeven aan de door de Deelnemer verstrekte opdracht.

Artikel 4 Losse yogalessen, yogalespakketten en yoga abonnementen
1. Deelnemers kunnen yogalessen volgen door middel van afname van losse (privé) lessen, (privé) lespakketten, een rittenkaart en abonnementen. De lessen, lespakketten, rittenkaart en abonnementen kunnen via de website, door middel van momoyoga worden aangeschaft en dienen direct betaald te worden.
2. Na aankoop van de losse lessen, lespakketten, rittenkaart en abonnementen kan Deelnemer een yogales boeken via de website, door middel van momoyoga. Voor het boeken van een privé yogales dient Deelnemer het contactformulier op de website van Yogastudio Tholen te gebruiken, dan wel een bericht te sturen via Whatsapp.
3. Voor de verschillende (privé) losse lessen, (privé) lespakketten, abonnementen, rittenkaart geldt het navolgende:
- Proefles. Dit is één door een Deelnemer betalen en te volgen les bij Yogastudio Tholen. Iedere Deelnemer kan maar eenmalig gebruik maken van een Proefles. Na aankoop van de proefles dient deze binnen 7 dagen gevolgd te worden, waarna de les komt te vervallen.
- Losse les. Dit is één door Deelnemer betalen en te volgen les bij Yogastudio Tholen. Na aankoop van de les dient deze binnen 7 dagen gevolgd te worden, waarna de les komt te vervallen.
- Losse privé les. Dit is één door Deelnemer te betalen en te volgen privéles bij Yogastudio Tholen. Na aankoop van de losse privé les dient deze binnen 3 maanden gevolgd te worden, waarna de les komt te vervallen.
- Lespakket Introductie in Yoga. Dit pakket geeft recht 6 op yogalessen te volgen bij Yogastudio Tholen. Na aankoop van het Lespakket Introductie in Yoga dienen de lessen binnen 2 maanden gevolgd te worden, waarna de lessen komen te vervallen.
- Rittenkaart. Deze kaart geen recht op 10 yogalessen te volgen bij Yogastudio Tholen. Na aankoop van de Rittenkaart dienen de lessen binnen 4 maanden gevolgd te worden, waarna de lessen komen te vervallen.
- Lespakket Zwangerschapsyoga. Dit pakket geeft recht op 10 lessen zwangerschapsyoga. Na aankoop van het Lespakket Zwangerschapsyoga dienen de lessen binnen 6 maanden gevolgd te worden, waarna de lessen komen te vervallen.
- Lespakket Privé Yoga. Dit pakket geeft recht op 5 privé yogalessen. Na aankoop van het Lespakket Privé Yoga dienen de lessen binnen 6 maanden gevolgd te worden, waarna de lessen komen te vervallen.
- Maandabonnement onbeperkt. Dit abonnement geeft recht op een ongelimiteerd aantal yogalessen, op basis van beschikbaarheid. Het abonnement wordt voor drie maanden aangegaan en kan daarna opgezegd worden met inachtneming van één maand opzegtermijn. Opzegging dient te geschieden door een email te sturen naar: yogatholen@gmail.com
3. De aangekochte losse (privé) les, het (privé) lespakket, de rittenkaart en het abonnement zijn persoonsgebonden en niet-overdraagbaar. De Deelnemer moet zich daarom altijd bij Yogastudio Tholen kunnen legitimeren.
4. Annulering van geboekte yogalessen, kan kosteloos plaatsvinden tot 24 uur voor aanvang van de yogales. Bij annulering vanaf 24 uur voor aanvang of bij no show, wordt de les als gevolgd beschouwd en derhalve van het aantal te volgen lessen afgeboekt.

Artikel 5 Lesrooster
1. Het geldende lesrooster voor de yogalessen staat op de website van Yogastudio Tholen. Yogastudio Tholen behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk vooraf, aangekondigd door vermelding op de website.
2 Yogastudio Tholen behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen. Er vindt in voornoemde situaties geen restitutie van betaalde gelden plaats.

Artikel 6 Coaching
1. Deelnemer kan coaching verkrijgen door afname van verschillende trajecten, welke op de website te vinden zijn. Een traject kan via de website afgenomen worden door middel van het invullen van een contactformulier. Vervolgens ontvangt de Deelnemer een offerte/voorstel die wordt geaccepteerd door Deelnemer.
2. Coachingsgesprekken worden in gezamenlijk overleg tussen partijen gepland. Na elk gesprek wordt een nieuw gesprek ingepland totdat het maximum aantal gesprekken is bereikt.
3. Indien Deelnemer de overeenkomst tot coaching wenst te annuleren, kan dat kosteloos tot uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de uitvoering door Yogaschool Tholen. Bij annulering binnen zeven dagen tot één dag voor aanvang van de coaching, bedragen de annuleringskosten 50% van het overeengekomen totaalbedrag voor de coaching. Bij annulering vanaf één dag voor de aanvang van de coaching bedragen de annuleringskosten 100% van het overeengekomen totaalbedrag voor de coaching.
4. Annulering van geplande coaching sessies, kan kosteloos plaatsvinden tot 24 uur voor aanvang van de coaching sessie. Bij annulering vanaf 24 uur voor aanvang of bij no show, worden de volledige kosten voor een coaching sessie in rekening gebracht.

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst
1. Yogastudio Tholen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op Yogastudio Tholen rust echter slechts een inspanningsverbintenis ten aanzien van de yogalessen en coaching en Yogastudio Tholen is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen naar aanleiding van een door haar gegeven yogales of coaching.
2. Yogastudio Tholen heeft het recht (een deel van) de werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Deelnemer te laten verrichten door een door Yogastudio Tholen aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van Yogastudio Tholen wenselijk is. Indien bepaalde onderdelen van de overeenkomst door derden worden vervuld, is Yogastudio Tholen voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.
3. Deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Yogastudio Tholen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Yogastudio Tholen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Yogastudio Tholen zijn verstrekt, heeft Yogastudio Tholen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
4. Yogastudio Tholen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Yogastudio Tholen is uitgegaan van door de Deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 8. Uitvoeringstermijn en Leveringstermijn
1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of het volgen van yogalessen of coaching een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoerings- of leveringstermijn dient Deelnemer Yogastudio Tholen derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
2. De uitvoerings- of leveringstermijn gaat in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de aanvang van de levering van de yogalessen of coaching noodzakelijke gegevens i n het bezit zijn van Yogastudio Tholen. Deelnemer is verplicht alle gegevens en keuzebepalingen, welke nodig zijn voor de voortgang van het werk, tijdig ter kennis te brengen van Yogastudio Tholen.

Artikel 9. Prijzen en betalingen
1. Alle actuele prijzen staan vermeld op de website. Yogastudio Tholen heeft het recht de prijzen te wijzigen.
2. Betaling van de door Deelnemer afgenomen yogalessen dient voorafgaand aan de deelname plaats te vinden, door middel van betaling via momoyoga.
3. Betaling van de coaching vindt op factuurbasis plaats; 50% te betalen voor start van het traject en 50% te betalen voorafgaand aan de tweede helft van het traject.
4. Indien betaling op factuurbasis is overeen gekomen, dient klant het factuurbedrag te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum en op door Yogastudio Tholen aangegeven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum verkeert Deelnemer van rechtswege in verzuim.
5. De Deelnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag wettelijke rente verschuldigd

Artikel 10. Incassokosten
1. Is de Deelnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Deelnemer.
2. Alle buitengerechtelijke incassokosten die door Yogastudio Tholen worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de Deelnemer te bewerkstelligen, komen ten laste van de Deelnemer. Deze kosten worden berekend volgens het volgende incassotarief, geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 40,00 per onbetaalde factuur:
15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,00 van de vordering;
10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00.
3. Deelnemer is over de gemaakte incassokosten de wettelijke handelsrente verschuldigd.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Yogastudio Tholen is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, welke de Deelnemer als gevolg van of in verband met enige met Yogastudio Tholen gesloten overeenkomst beweert te hebben geleden, zulks behoudens opzet of grove schuld van Yogastudio Tholen.
2. Indien Yogastudio Tholen, ondanks hetgeen hiervoor in lid 2 wordt bepaald, toch aansprakelijk blijkt te zijn, komt slechts voor vergoeding in aanmerking die schade waartegen Yogastudio Tholen verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
3. Als het voor Yogastudio Tholen ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 3 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, of indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door Yogastudio Tholen voor de Overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht, zulks met een maximum van € 1.000,--.
4. Yogastudio Tholen is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Yogastudio Tholen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Yogastudio Tholen toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of ter beperking van schade, voor zover de Deelnemer aantoont dat deze kosten daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van directe schade.
5. Yogastudio Tholen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 12. Overmacht
1. Indien Yogastudio Tholen haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van haarzelf, werknemers of ingeschakelde derden, epidemieën of pandemieën, maatregelen van overheidswege, storingen in het computernetwerk of andere technische storingen, tekortkomingen van leveranciers van Yogastudio Tholen of door Yogastudio Tholen ingeschakelde derden en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming of die van klant, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Yogastudio Tholen alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden ook verstaan omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Yogastudio Tholen, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komen van Yogastudio Tholen. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Yogastudio Tholen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Yogastudio Tholen niet in staat is de verplichtingen na te komen.
4. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden of blijvend van aard is, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
5. Indien Yogastudio Tholen ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Yogastudio Tholen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Deelnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13. Klachttermijnen
1. Deelnemer dient klachten over de dienstverlening van Yogastudio Tholen binnen 14 dagen na het constateren van de klacht schriftelijk aan Yogastudio Tholen te melden. Na het verstrijken van die termijn is Yogastudio Tholen niet meer gehouden eventuele klachten in behandeling te nemen.
2. Elke vordering tot schadevergoeding vervalt indien deze niet binnen één jaar na de dag waarop de overeenkomst door voltooiing of opzegging is geëindigd, in rechte aanhangig is gemaakt.
Artikel 14. Opschorting/ontbinding
1. Yogastudio Tholen heeft het recht om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Deelnemer volledig zijn voldaan, indien:
a. Deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
b. Na het sluiten van de overeenkomst Yogastudio Tholen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
2. Voorts is Yogastudio Tholen bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in bovengenoemde situaties of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Yogastudio Tholen op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Yogastudio Tholen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5. Yogastudio Tholen behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enige door klant of derden geleden schade of gemaakte kosten.

Artikel 15. Privacy
1. Yogastudio Tholen vindt het van groot belang zorgvuldig met uw privacy om te gaan. Voor de wijze waarop wij dat doen verwijzen wij u naar het privacy statement op onze website.
2. Yogastudio Tholen verwerkt persoonsgegevens op zorgvuldige en behoorlijke wijze en met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving inzake privacy en gegevensbescherming, waaronder (maar niet beperkt tot) de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor zover de Deelnemer persoonsgegevens verzamelt en aan Yogastudio Tholen verstrekt, staat Deelnemer er jegens Yogastudio Tholen voor in dat deze verzameling en verstrekking rechtmatig is.

Artikel 16. Geschillenbeslechting
1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de Deelnemer en Yogastudio Tholen worden beslecht door de Rechtbank Zeeland-West Brabant.

Artikel 17. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Yogastudio Tholen en Deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18. Wijziging
1. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk tussen Yogastudio Tholen en Deelnemer zijn overeengekomen.
2. Yogastudio Tholen behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden worden niet eerder van toepassing dan nadat deze wijzigingen aan Deelnemer kenbaar zijn gemaakt en deze daartegen niet binnen vijf dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt onder opgave van redenen.