Algemene voorwaarden van Yogastudio Sacha

ALGEMENE VOORWAARDEN YOGASTUDIO SACHA

ARTIKEL 1: LIDMAATSCHAP EN DEELNAME
a. Het lidmaatschap/ deelname komt tot stand door het afgeven/ toesturen van het
volledig ingevulde inschrijfformulier aan Yogastudio Sacha.
b. Het cursusjaar begint in september.
c. Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent.
Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt.
Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.
d. Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene
Voorwaarden.
e. Meld je bij verhindering altijd af via het online-systeem, per mail, sms of telefonisch.
f. De kosten van een gemiste les zijn voor rekening van de deelnemer. Inhalen van
lessen is mogelijk na overleg en binnen twee maanden en op basis van
beschikbaarheid.
g. Deelnemer verplicht zich Yogastudio van actuele contactgegevens of adreswijziging
te voorzien.

ARTIKEL 2: BETALING
a. Het lesgeld dient vóór of op de eerste lesdag van het nieuwe seizoen of
strippenkaart betaald te zijn. Dit kan per pin in de studio of op basis van
vooruitbetaling per bank. Je kunt het lesgeld niet terugvorderen of doorschuiven naar
een volgend blok.
b. Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Yogastudio Sacha het recht om de deelnemer te
weigeren voor deelneming aan de les en worden de eventuele invorderingskosten en
incassokosten verhaalt op de deelnemer.
c. Bij een jaarabonnement dient het verschuldigde bedrag in één keer overgemaakt te
worden voor aanvang van de eerste les.
d. De tarieven van alle abonnementen zijn gebaseerd op 44 lesweken. Tijdens de
reguliere schoolvakanties is de yogastudio gesloten. Deze weken vallen buiten de
berekende lessen en kunnen niet ingehaald worden.
e. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

ARTIKEL 3: GEMISTE LESSEN
a. Gemiste lessen kunnen in overleg (binnen twee maanden) worden ingehaald.
b. Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, afmelding binnen een
uur voor aanvang van de les, ziekte of andere reden van de deelnemer.
c. Bij langdurige ziekte kunt u contact opnemen met Yogastudio Sacha over de
betaling, dan wel het inhalen van gemiste lessen. Onder opgaaf van oorzaak of reden
is in uitzonderlijke gevallen restitutie mogelijk. Een en ander na goedkeuring door
Yogastudio Sacha.

ARTIKEL 4: ANNULERING / OPZEGGING
a. Opzeggen is mogelijk. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Het opzeggen
geschiedt schriftelijk, per mail of post, voor ingang van de eerst volgende periode.
Hiervan ontvang je dan ook een bevestiging. Geen bevestiging ontvangen? Neem
dan contact op, omdat wellicht je afmelding niet is ontvangen. Er kan geen restitutie
van het lesgeld plaatsvinden.
b. Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te
halen.
c. Yogastudio Sacha heeft het recht de toegang van de deelnemer voor de lessen,
zonder opgave van reden, te weigeren.
d. Het lesprogramma is altijd onder voorbehoud. Bij te weinig deelnemers of bij
verhindering van de docent kan een les komen te vervallen. Uiteraard wordt je
hiervan tijdig op de hoogte gesteld via de website, het schoolbord in de studio,
Facebook, e-mail of SMS of wordt er gezorgd voor vervanging door gekwalificeerde
yogadocenten.

ANNULERING PRIVÉSESSIE EN WORKSHOPS / LEZINGEN
a. Indien een privésessie binnen twee werkdagen wordt geannuleerd, worden de kosten
voor de sessie voor 50 % doorbelast aan de deelnemer.
b. Bij annulering van een yogacursus of workshop, worden de volgende kosten van de
overeenkomst doorbelast aan de opdrachtgever. Bij annulering vier weken voor
aanvang van de opdracht is niets verschuldigd, bij drie weken 20%, bij twee weken
60%, bij een week 100% van de opdrachtsom.

ARTIKEL 5: TIJDELIJK STOPZETTEN ABONNEMENT(EN)
a. Het is mogelijk om je abonnement maximaal twee aaneengesloten maanden per
lesjaar bij ons stop te zetten, dit dien je een maand van tevoren per email aan ons
door te geven.
b. Mocht er voor een specifieke les een wachtlijst zijn, dan vervalt je plek voor deze les.
c. Na deze twee maanden ben je weer verplicht abonnementsgeld te betalen.
d. Vanaf de datum dat je je jaarabonnement tijdelijk stopzet, is je jaarabonnement nog
maximaal één jaar geldig.

ARTIKEL 6: WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN EN (LES)PROGRAMMA
a. Yogastudio Sacha behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen.
b. U wordt via de website, facebook en mail van alle wijzingen op de hoogte gehouden.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID
a. Yogastudio Sacha verplicht zich de gegeven lessen en cursussen naar inzicht en
vermogen uit te voeren door gekwalificeerde docenten.
b. Yogastudio Sacha is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van
eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijke e/o
psychische schade/klachten/letsel voor,
tijdens of na les op een locatie in binnen- of buitenland. Medische bijzonderheden en
lichamelijke e/o psychische klachten dient men voor start van deelname aan een les
te melden aan de docent.
Nalatigheid hierin valt onder verantwoording van de deelnemer.
c. Bij deelname aan de lessen of activiteiten van Yogastudio Sacha doet de
opdrachtgever c.q. de personen die deelnemen dit altijd op eigen risico. Het is
raadzaam bij twijfel altijd eerst een arts te raadplegen of het verantwoord is om aan
de gekozen activiteit te gaan deelnemen.
d. Iedere verdere aansprakelijkheid ter zake van tekortkomingen of gebreken is
uitgesloten (bijv. bedrijfsgevolgschade zoals financiële of commerciële verliezen)

ARTIKEL 8: TOEPASSELIJKHEID EN GESCHILLEN
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Yogastudio
Sacha betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen, trainingen en
andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
b. Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging
door Yogastudio Sacha
c. Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene
voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde
rechter in de plaats of regio van de vestiging van Yogastudio Sacha behoudens
hogere voorziening.