Algemene voorwaarden van Yogastudio Sacha

Sluiten
ALGEMENE VOORWAARDEN YOGASTUDIO SACHA

ARTIKEL 1: LIDMAATSCHAP EN DEELNAME
a. Het lidmaatschap/ deelname komt tot stand door het afgeven/ toesturen van het volledig ingevulde
inschrijfformulier aan Yogastudio Sacha.
b. Het cursusjaar begint in september.
c. Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is
alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw
huisarts.
d. Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.
e. Meld je bij verhindering altijd af via het onlinesysteem, per mail, sms of telefonisch.
f. De kosten van een gemiste les zijn voor rekening van de deelnemer. Inhalen van lessen is mogelijk na
overleg en binnen twee maanden en op basis van beschikbaarheid.
g. Deelnemer verplicht zich Yogastudio van actuele contactgegevens of adreswijziging te voorzien.

ARTIKEL 2: BETALING
a. Het lesgeld dient vóór of op de eerste lesdag van het nieuwe seizoen of strippenkaart betaald te zijn.
Dit kan per pin in de studio of op basis van vooruitbetaling per bank. Je kunt het lesgeld niet
terugvorderen of doorschuiven naar een volgend blok.
b. Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Yogastudio Sacha het recht om de deelnemer te weigeren voor
deelneming aan de les en worden de eventuele invorderingskosten en incassokosten verhaalt op de
deelnemer.
c. Bij een jaarabonnement dient het verschuldigde bedrag in één keer overgemaakt te worden voor
aanvang van de eerste les.
d. De tarieven zijn vooralsnog gebaseerd op 44 lesweken. Tijdens de reguliere schoolvakanties is de
yogastudio gesloten. Deze weken vallen buiten de berekende lessen en kunnen niet ingehaald
worden.
e. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

ARTIKEL 3: GEMISTE LESSEN
a. Gemiste lessen kunnen in overleg (binnen twee maanden) worden ingehaald.
b. Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, afmelding binnen een uur voor
aanvang van de les, ziekte of andere reden van de deelnemer.
c. Bij langdurige ziekte kunt u contact opnemen met Yogastudio Sacha over de betaling, dan wel het
inhalen van gemiste lessen. Onder opgaaf van oorzaak of reden is in uitzonderlijke gevallen restitutie
mogelijk. Een en ander na goedkeuring door Yogastudio Sacha.

ARTIKEL 4: ANNULERING / OPZEGGING
a. Opzeggen is mogelijk. Er geldt wel een opzegtermijn. Het opzeggen geschiedt schriftelijk, per mail of
post, voor de 1e van de volgende maand. Hiervan ontvang je dan ook een bevestiging. Geen
bevestiging ontvangen? Neem dan contact op, omdat wellicht je afmelding niet is ontvangen. Er kan
geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden.
b. Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.
c. Yogastudio Sacha heeft het recht de toegang van de deelnemer voor de lessen, zonder opgave van
reden, te weigeren.
d. Het lesprogramma is altijd onder voorbehoud. Bij te weinig deelnemers of bij verhindering van de
docent kan een les komen te vervallen. Uiteraard wordt je hiervan tijdig op de hoogte gesteld via de
website, het schoolbord in de studio, Facebook, e-mail of SMS of wordt er gezorgd voor vervanging
door gekwalificeerde yogadocenten.

ANNULERING PRIVÉSESSIE EN WORKSHOPS / LEZINGEN
a. Indien een privésessie binnen twee werkdagen wordt geannuleerd, worden de kosten voor de sessie
voor 50 % doorbelast aan de deelnemer.
b. Bij annulering van een yogacursus of workshop, worden de volgende kosten van de overeenkomst
doorbelast aan de opdrachtgever. Bij annulering vier weken voor aanvang van de opdracht is niets
verschuldigd, bij drie weken 20%, bij twee weken 60%, bij een week 100% van de opdrachtsom.

ARTIKEL 5: TIJDELIJK STOPZETTEN ABONNEMENT(EN)
a. Het is mogelijk om je abonnement maximaal twee maanden per lesjaar bij ons stop te zetten, dit dien
je een maand van tevoren per email aan ons door te geven.
b. Mocht er voor een specifieke les een wachtlijst zijn, dan vervalt je plek voor deze les.
c. Na deze twee maanden ben je weer verplicht abonnementsgeld te betalen.
d. Vanaf de datum dat je je jaarabonnement tijdelijk stopzet, is je jaarabonnement nog maximaal één
jaar geldig.

ARTIKEL 6: WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN EN (LES)PROGRAMMA
a. Yogastudio Sacha behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en
data te allen tijde te wijzigen.
b. U wordt via de website, facebook en mail van alle wijzingen op de hoogte gehouden.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID
a. Yogastudio Sacha verplicht zich de gegeven lessen en cursussen naar inzicht en vermogen uit te
voeren door gekwalificeerde docenten.
b. Yogastudio Sacha is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de
deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijke e/o psychische schade/klachten/letsel voor,
tijdens of na les op een locatie in binnen- of buitenland. Medische bijzonderheden en lichamelijke e/o
psychische klachten dient men voor start van deelname aan een les te melden aan de docent.
Nalatigheid hierin valt onder verantwoording van de deelnemer.
c. Bij deelname aan de lessen of activiteiten van Yogastudio Sacha doet de opdrachtgever c.q. de
personen die deelnemen dit altijd op eigen risico. Het is raadzaam bij twijfel altijd eerst een arts te
raadplegen of het verantwoord is om aan de gekozen activiteit te gaan deelnemen.
d. Iedere verdere aansprakelijkheid ter zake van tekortkomingen of gebreken is uitgesloten (bijv.
bedrijfsgevolgschade zoals financiële of commerciële verliezen)

ARTIKEL 8: TOEPASSELIJKHEID EN GESCHILLEN
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Yogastudio Sacha betreffende
deelname aan lessen of houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel
advisering in de ruimste zin van het woord.
b. Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging door Yogastudio
Sacha
c. Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van
toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of regio van de
vestiging van Yogastudio Sacha behoudens hogere voorziening.