Algemene voorwaarden van Yogastudio Sacha

ALGEMENE VOORWAARDEN YOGASTUDIO SACHA

ARTIKEL 1: LIDMAATSCHAP EN DEELNAME LESSEN
a. Het lidmaatschap komt tot stand door inschrijving en bevestiging in het momoyoga systeem bij Yogastudio Sacha: www.momoyoga.com/yssrooster/ > inschrijven
b. Door bevestiging van de inschrijving wordt akkoord gegaan met de algemene voorwaarden
c. Deelnemer verplicht zich Yogastudio Sacha van actuele contactgegevens, adreswijziging en betaalgegevens (in het geval van abonnement met automatische maandelijkse incasso) te voorzien.
d. Deelname aan lessen is alleen mogelijk middels een online aangekocht en betaald product (abonnement of losse les), via ons momoyoga systeem www.momoyoga.com/yssrooster/ > mijn lesrooster > mijn abonnement of strippenkaart. Cash betaling in de studio is uit veiligheidsoverwegingen niet mogelijk.
e. Proeflessen zijn éénmalig en gratis. Deze zijn online aan te schaffen middels www.momoyoga.com/yssrooster/ > mijn lesrooster > mijn abonnement of strippenkaart
f. Lessen kunnen uitsluitend online worden geboekt middels het lesrooster: www.momoyoga.com/yssrooster/

ARTIKEL 2: TARIEVEN EN BETALING
a. Tarieven van alle abonnementen zijn gebaseerd op een jaarbedrag. waarbij de studio 44 weken is geopend.
Dit is 52 weken minus 8 weken gedurende verschillende schoolvakanties: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties >> regio Noord Nederland, waarbij de exacte invulling terug te vinden in het lesrooster.
Doorgang van (online) lessen gedurende de vakantieweken kunnen worden gezien als extra service. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.
b. De bedragen voor maandelijkse incasso’s zijn berekend door het jaarbedrag (zie artikel 2.a) te delen door 12 maanden. Deze bedragen worden maandelijks van de door de klant in het momoyoga systeem opgegeven bankrekening afgeschreven
c. Yogastudio Sacha behoudt zich het recht prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de website, en/of per e-mail. De actuele geldende prijzen staan altijd op de website vermeld.
d. Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Yogastudio Sacha het recht om de deelnemer te weigeren voor deelneming aan de les en worden de eventuele invorderingskosten en incassokosten verhaalt op de deelnemer.
e. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

ARTIKEL 3: GEMISTE LESSEN
a. Verhindering / wijzigingen in geboekte lessen dienen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven in het www.momoyoga.com/yssrooster/ >> uitschrijven. Dit geeft andere leden bij volle lessen de kans om alsnog deel te nemen.
b. Inhalen van lessen is niet mogelijk.
c. Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, afmelding binnen drie uur voor aanvang van de les, ziekte of andere reden van de deelnemer.
d. Bij langdurige ziekte kunt u contact opnemen met Yogastudio Sacha over de betaling, dan wel het inhalen van gemiste lessen. Onder opgaaf van oorzaak of reden is in uitzonderlijke gevallen opschorting van maandbetaling mogelijk. Een en ander na goedkeuring door Yogastudio Sacha.

ARTIKEL 4: ANNULERING / OPZEGGING
a. Opzeggen is mogelijk middels een mail aan info@yogastudiosacha.nl, voor ingang van de eerst volgende periode (zie momoyoga). Er geldt een opzegtermijn van 1 maand (ingaande na de periode waarin is opgezegd). Van de opzegging ontvang je dan ook een bevestigingsmail met daarin aangegeven wanneer de laatste incasso plaatsvindt. Geen bevestiging ontvangen? Neem dan contact op, omdat wellicht je afmelding niet is ontvangen. Er kan geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden.
b. Het is niet mogelijk om tussentijds je abonnement tijdelijk te onderbreken of betalingen op te schorten. Voor medische en bijzondere omstandigheden kan wel een verzoek worden ingediend middels email (info@yogastudiosacha.nl) of telefonisch (zie telefoonnummer op de website, www.yogastudiosacha.nl)
c. Yogastudio Sacha heeft het recht de toegang van de deelnemer voor de lessen, zonder opgave van reden, te weigeren.
d. Het lesprogramma is altijd onder voorbehoud. Bij te weinig deelnemers of bij verhindering van de docent kan een les komen te vervallen. Uiteraard wordt je hiervan tijdig op de hoogte gesteld via een email of telefonisch of wordt er gezorgd voor vervanging door een gekwalificeerde yoga/pilates docent.

ARTIKEL 5: WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN EN (LES)PROGRAMMA
a. Yogastudio Sacha behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen.
b. U wordt via de website, het momoyoga-lesrooster, nieuwsbrieven en mail van alle wijzingen op de hoogte gehouden.

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID
a. Yogastudio Sacha verplicht zich de gegeven lessen en cursussen naar inzicht en vermogen uit te voeren door gekwalificeerde docenten.
b. Yogastudio Sacha is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijke e/o psychische schade/klachten/letsel voor, tijdens of na les op een locatie in binnen- of buitenland. Medische bijzonderheden en lichamelijke e/o psychische klachten dient men voor start van deelname aan een les te melden aan de docent. Nalatigheid hierin valt onder verantwoording van de deelnemer.
c. Bij deelname aan de lessen of activiteiten van Yogastudio Sacha doet de opdrachtgever c.q. de personen die deelnemen dit altijd op eigen risico. Het is raadzaam bij twijfel altijd eerst een arts te raadplegen of het verantwoord is om aan de gekozen activiteit te gaan deelnemen.
d. Iedere verdere aansprakelijkheid ter zake van tekortkomingen of gebreken is uitgesloten (bijv. bedrijfsgevolgschade zoals financiële of commerciële verliezen).

ARTIKEL 7: TOEPASSELIJKHEID EN GESCHILLEN
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Yogastudio Sacha betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
b. Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging door Yogastudio Sacha.
c. Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of regio van de vestiging van Yogastudio Sacha behoudens hogere voorziening.