Algemene voorwaarden van Zense Yoga

Sluiten
Artikel 1 De overeenkomst

1.1) De overeenkomst komt tot stand door het afgeven/toesturen van het inschrijfformulier aan Zense Yoga.

1.2) Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

1.3) Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.

1.4) Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.Artikel 2 Betaling

2.1) De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld voor de start van de cursus te betalen middels een contante betaling, IDEAL betaling of overschrijving naar het bankrekeningnummer NL 89 RABO 0181 917 297 ten name van Zense Yoga.

2.2) Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Zense Yoga het recht om op de deelnemer de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.

2.3) Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

2.4) Bij een jaarabonnement dient het verschuldigde bedrag in één keer overgemaakt te worden.

2.5) Tijdens de schoolvakanties is er een aangepast rooster.

2.6) Lessen die op officiële feestdagen vallen komen te vervallen.

Artikel 3 Uitsluiting

3.1)Zense Yoga heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

3.2) Zense Yoga heeft het recht de toegang van de lessen, zonder opgave van reden, van de deelnemer te weigeren.

Artikel 4 Gemiste lessen

4.1) Gereserveerde lessen kunnen tot 12 uur van te voren geannuleerd worden, daarna wordt de gemiste les automatisch afgeschreven van de kaart.

4.2) Tijdig geannuleerde lessen kunnen, mits er plek is (capaciteit ivm corona max 8 deelnemers), op een ander gewenst tijdstip worden ingehaald.

4.3) Het meermalig onnodig reserveren van een matje met een Yoga-Unlimited kan na een waarschuwing leiden tot het tijdelijk on-hold zetten van het abonnement totdat er een boete van €15 per les is betaald. Zo willen we de no-shows beperken en iedereen de kans geven een les te kunnen volgen.

4.3) Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.

4.4) Bij langdurige ziekte kunt u contact opnemen met Zense Yoga zodat een betalingsregeling getroffen kan worden.


Artikel 5 Annulering door Zense Yoga

5.1) Zense Yoga heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.

5.2) Zense Yoga heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren of deelname van de deelnemer te weigeren.


Artikel 6 Wijzigingen

6.1) Zense Yoga behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden, de lestijden, locatie en data ten allen tijde te wijzigen.

U wordt via de website en nieuwsbrief van alle wijzingen op de hoogte gehouden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1) Zense Yoga verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

8.2) Zense Yoga is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les.


Artikel 9 Toepasselijkheid en geschillen

9.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Zense Yoga betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

9.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Zense Yoga.

9.3) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Zense Yoga behoudens hogere voorziening.


Artikel 10 Tijdelijk stopzetten abonnement

10.1) Het abonnement is per maand opzegbaar.


Artikel 11 Opzeggen

11.1) Je kan elk moment opzeggen. Je opzegging gaat dan in wanneer je abonnement verloopt. Er kan geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden.

11.2) Na de geldigheidstermijn is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.


KvK 57544473
www.zenseyoga.nl