Hatha Yoga I (Deusto)
Mandag, 17 januar • 17:30 - 18:45
Deusto, Shala 1
Raul Rabasot