Algemene Voorwaarden Bloomyoga.nl

Versie: november 2023

Artikel 1 De overeenkomst

1.1) De overeenkomst komt tot stand door het afgeven/toesturen van het inschrijfformulier aan Bloomyoga.nl.

1.2) Deelname aan de lessen en workshops geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

1.3) Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten vooraf te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met je huisarts.

1.4) Deelname aan één van de lessen, cursussen of workshops betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 Betaling

2.1) De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld op tijd te betalen middels Ideal (Momoyoga via Mollie) of overschrijving naar het bankrekeningnummer NL83ASNB0267167350 ten name van Bloomyoga

2.2) Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Bloomyoga.nl het recht om op de deelnemer toegang te weigeren.

2.3) Restitutie van het les- of cursusgeld is niet mogelijk.

2.4) Bij een strippenkaart dient het verschuldigde bedrag in één keer overgemaakt te worden. Er is geen teruggave mogelijk alleen bij overmacht of andere zwaarwegende redenen, neem dan even contact op met Sandra.

Artikel 3 Uitsluiting

3.1) Bloomyoga.nl heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les of cursus te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

3.2) Bloomyoga.nl heeft het recht de toegang van de cursus of lessen, zonder opgave van reden, van de deelnemer te weigeren.

Artikel 4 Gemiste lessen of andere evenementen

4.1) Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald.

4.2) Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen. Eenmaal per 2 jaar kan een abbonnee het abonnement bevriezen voor onbepaalde tijd, dit dient een maand van tevoren aangevraagd te worden bij Sandra.

Artikel 5 Annulering door Bloomyoga.nl

5.1) Bloomyoga.nl heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.

5.2) Bloomyoga.nl heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren of deelname van de deelnemer te weigeren.

Artikel 6 Wijzigingen

6.1) Bloomyoga.nl behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen.

Je wordt via de website en e-mail van alle wijzingen op de hoogte gehouden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1) Bloomyoga.nl verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

8.2) Bloomyoga.nl is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les.

Artikel 9 Toepasselijkheid en geschillen

9.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Bloomyoga.nl betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

9.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Bloomyoga.nl

9.3) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Bloomyoga.nl behoudens hogere voorziening.

Sandra Hulsman- van Andel – http://www.bloomyoga.nl