Feldenkrais groepsles
Terça-feira, 24 maio • 09:00 - 10:15
Jitske Hoitsma – Jaarsma
Jitske is fysiotherapeut en geeft al 35 jaar groepslessen. Jitske heeft zich de afgelopen 30 jaar gespecialiseerd in de Feldenkrais methode.