Feldenkrais groepsles
Dinsdag, 24 mei • 10:30 - 11:45
Jitske Hoitsma – Jaarsma
Jitske is fysiotherapeut en geeft al 35 jaar groepslessen. Jitske heeft zich de afgelopen 30 jaar gespecialiseerd in de Feldenkrais methode.