Algemene voorwaarden van YogaBalans Culemborg

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door YogaBalans Culemborg aangeboden lessen, workshops en activiteiten etc.  


Het lidmaatschap is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en wordt geadministreerd in Momoyoga.


De betaling van de reguliere lessen geschiedt vooraf per iDEAL via www.momoyoga.nl/yogabalansculemborg. Of maandelijks per automatisch incasso.


Er zijn twee manieren om de yogalessen aan te kopen:

1. Een doorlopend abonnement met een maandelijkse incasso. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand, en een minimale afname van 4 maanden. Er is rekening gehouden dat er geen lessen zijn in de schoolvakanties. De prijs is daarop afgesteld. Tijdens de zesweekse zomervakantie wordt het abonnement op pauze gezet. Tenzij je mee wil doen aan de Zomeryoga. Kijk op de website bij Tarieven voor de mogelijkheden: https://www.yogabalansculemborg.nl/tarieven/

2. Een leskaart van 10, 15, 20 of 5 lessen, met verschillende geldigheids-perioden en daardoor ook verschillende prijzen. Kijk op de website bij Tarieven voor de mogelijkheden: https://www.yogabalansculemborg.nl/tarieven/


Annuleren van een yogales kan minstens 2 uur voor aanvang van de betreffende les en kan de les op een ander moment van het lesrooster gevolgd worden binnen de geldigheidsduur van de leskaart. Wordt er later geannuleerd dan vervalt het recht op inhalen. Gemiste lessen worden niet gerestitueerd. En ook wordt de geldigheidsperiode van een leskaart niet verlengd. Het missen van een les is het risico voor de cursist. En kan niet verhaald worden op YogaBalans Culemborg. Lukt het niet om iedere week een les te volgen dan is het beter om strippenkaart te nemen van bijv. 10 lessen met een geldigheidsduur van een half jaar)

Als je lessen hebt gemist bij een abonnement van 1 of 2x week yoga, dan is het mogelijk om de gemiste les in een andere week in te halen. Dan volg je in desbetreffende week 2 of 3 lessen.

Vakantie: het is mogelijk om bij een abonnement met doorlopende incasso, een maand te pauzeren. Hier kun je eens per jaar gebruik van maken. Echter bij een vakantie pauze kunnen we niet garanderen dat je plekje niet ingenomen wordt door een nieuwe cursist.

Aan- en afmelden van yogalessen geschiedt via het lesrooster op: www.momoyoga.nl/yogabalansculemborg. Daarnaast is het mogelijk om je ook nog persoonlijk af te melden via de mail of sms bij de desbetreffende docent.


Indien de docent verhinderd is om les te geven, wordt zo mogelijk de les vervangen door een andere docent of wordt de yogales gerestitueerd (door verlenging van strippenkaart of abonnement-periode). De deelnemers worden hiervan per sms en/of mail op de hoogte gebracht.


Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn / haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen.


YogaBalans Culemborg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer. YogaBalans Culemborg is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.


Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van YogaBalans Culemborg, dienen te worden vergoed.


YogaBalans Culemborg behoudt zich het recht voor de indeling van lestijden voor wat betreft plaats, tijd, programma e.d. te wijzigen.


Huisregels: schoeisel is niet toegestaan in de lesruimte. Ook het meebrengen van drinken anders dan water is niet toegestaan.


Privacy Verklaring:

YogaBalans Culemborg vindt het erg belangrijk dat alle aan ons toe vertrouwde persoonlijke gegevens met de hoogst mogelijke zorg wordt omgegaan.

YogaBalans Culemborg verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers en bewaart deze in het online systeem ‘Momoyoga’ voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van bestellingen, boeken van lessen, plannen van lessen en voor de administratie. Deze persoonsgegevens zijn nodig om de overeenkomst tussen YogaBalans Culemborg en de deelnemer uit te voeren en worden door de deelnemers zelf actief aangeleverd door zich in te schrijven bij ‘Momoyoga’. Daarmee geeft de deelnemer toestemming dat de persoonsgegevens bewaard en gebruikt worden voor bovenstaande doeleinden.

YogaBalans Culemborg gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van haar deelnemers en houdt zich daarbij aan het bepaalde in de AVG-nieuwe Europese privacywetgeving.

YogaBalans Culemborg gebruikt de persoonsgegevens ook om deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van YogaBalans Culemborg, veranderingen en het doorgeven van actuele informatie, belangrijke mededelingen en eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld het lesrooster of andere zaken. Dit gebeurt via een mailing.


YogaBalans Culemborg geeft de persoonsgegevens nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

Ten alle tijde kan een deelnemer zich uit laten schrijven bij YogaBalans Culemborg en zijn daarmee ook alle gegevens verwijderd. Hiervoor dient de deelnemer een verzoek per mail in te dienen.