Watch now
Taiji Stick Qigong practice - week 2 | Tai Ji Yang Sheng Zhang | Health Qigong
Lili Chen
17 July 2021 • Duration: 1 Hour
Taiji Stick Qigong practice - week 2 | Tai Ji Yang Sheng ZhangLily leads a weekly qigong class; this week incorporating the Taiji Stick Qigong - incorporatin...