Vrije meditatie voor iedereen - Free meditation
geannuleerd
Maandag, 23 maart • 19:30 - 20:15
Blomstraat 36, Ohmzaal
-
Beschrijving
-English below-
Iedere maandagavond openen we de deuren voor iedereen die graag in een groep mediteert. Deelname is op basis van Dana*. Je hoeft geen lid van YogaToday te zijn en voor leden gaat het niet van je lessaldo af.

Pasquale en Tanja wisselen elkaar af als host voor deze avond.
Zij zullen de meditatie begeleiden, dat kan ook in totale stilte zijn.
De bedoeling is met elkaar een fijne groep te laten ontstaan.
Als er bijvoorbeeld behoefte is aan alleen stilte meditatie of zus of zo, nodigen we je uit deze wensen met je host te delen.

Wat is Dana?

Dana is een boeddhistisch begrip, het betekent: geven, vrijgevigheid, ruimhartigheid.

In onze westerse maatschappij zijn we gewend om voor producten of diensten te betalen. Als je ergens voor betaalt, dan krijg je daar iets voor terug.
Dana werkt anders. Bij Dana is het geven een doel op zich. Je geeft belangeloos, in plaats van er iets voor terug te verlangen.
Dana is de uitdrukking van waardering, verbinding en saamhorigheid tussen gever en ontvanger.
Door te delen, te geven, oefenen we ons hart en kunnen we loskomen van hebzucht, begeerte, boosheid, verwarring en angst voor tekort.

Er zijn meerdere vormen van Dana:
• Materiële Dana: het schenken van geld en goederen.
• Diensten Dana: het verrichten van vrijwilligerswerk en het schenken van goede wensen.
• Dhamma Dana: het vrijwillig lesgeven, doorgeven van kennis van de leer van de Boeddha.

Dus zowel de leraar als de leerling verrichten Dana. De leer van de Boeddha delen we in deze sessies vanuit het hart, en niet vanuit persoonlijk geldgewin. Het is immers niemands bezit en daardoor geen koopwaar.

Dana geven en ontvangen als beoefening voelt misschien aanvankelijk wat onwennig, we zijn er niet vertrouwd mee.
Jouw vrijwillige bijdrage is een persoonlijke afweging van wat je wilt of kunt bijdragen.

De intentie waarmee gegeven wordt is daarbij het belangrijkst. ♥

Namasté
_____
Every Monday evening we open the doors for everyone who likes to meditate in a group. Participation is based on Dana *. You do not have to be a member of YogaToday and for members it will not be deducted from your lesson balance.

Pasquale and Tanja alternate as hosts for this evening.
They will guide the meditation, that can also be in total silence.

The intention is to create a nice group together.
For example, if there is a need for just silence meditation or sister or something, we invite you to share these wishes with your host.

What is Dana?

Dana is a Buddhist concept, it means: giving, generosity, generosity. In our western society we are used to paying for products or services. If you pay for something, you will get something in return.

Dana works differently. With Dana, giving is a goal in itself. You give for free, instead of longing for something in return.
Dana is the expression of appreciation, connection and togetherness between giver and recipient.

By sharing, giving, we exercise our hearts and we can get rid of greed, desire, anger, confusion and fear of lack.

There are several forms of Dana:
• Material Dana: the donation of money and goods.
• Dana services: doing volunteer work and giving good wishes.
• Dhamma Dana: voluntary teaching, passing on knowledge of the teachings of the Buddha.

So both the teacher and the student perform Dana.
In these sessions we share the teachings of the Buddha from the heart, and not from personal gain. After all, it is nobody's property and therefore not merchandise.

Giving and receiving Dana as a practice may feel a little awkward at first, we are not familiar with it.
Your voluntary contribution is a personal assessment of what you want or can contribute.

The intention with which it is given is the most important. ♥

Namasté