23 - 29 mayo 2022
Esta semana
Lunes, 23 mayo
6:45 p. m.
Tanya
Hatha B.K.S. 😇 | IN*STUDIO

Shala, 2 Sutherland Garden, KT4 8AU, entrance via side garden gate

6:45 p. m.
Tanya
Hatha B.K.S. 😇 | ONLINE
clase online

Livestreamed, via zoom

8:15 p. m.
Tanya
Yang Yin 🌛| ONLINE
clase online

Livestream, via zoom

Martes, 24 mayo
1:00 p. m.
Tanya
Private Group
Lista de espera

Kingston upon Thames

6:00 p. m.
Tanya
Hatha GENTLE

Shala, 2 Sutherland Garden, KT4 8AU, entrance via side garden gate

7:15 p. m.
Tanya
Vinyasa Flow ✨ | IN*STUDIO
Lista de espera

Shala, 2 Sutherland Garden, KT4 8AU, entrance via side garden gate

7:15 p. m.
Tanya
Vinyasa Flow ✨ | ONLINE
clase online

Livestreamed, via zoom

Miércoles, 25 mayo
9:45 a. m.
Tanya
Hatha Glow 💫 | IN*STUDIO

Shala, 2 Sutherland Garden, KT4 8AU, entrance via side garden gate

9:45 a. m.
Tanya
Hatha Glow 💫 | ONLINE
clase online

Livestream, via zoom

11:15 a. m.
Tanya
ONE:ONE
Lista de espera

Shala, 2 Sutherland Garden, KT4 8AU, entrance via side garden gate

5:15 p. m.
Tanya
Private Group
Lista de espera

Banstead

7:15 p. m.
Tanya
Hatha Basics 2P💫 | IN*STUDIO

Shala, 2 Sutherland Garden, KT4 8AU, entrance via side garden gate

7:15 p. m.
Tanya
Hatha 💫 | ONLINE
clase online

Livestream, via zoom

Jueves, 26 mayo
5:45 p. m.
Tanya
Hatha Flow 💫 | GARDEN STUDIO 🌳

Shala, 2 Sutherland Garden, KT4 8AU, entrance via side garden gate

7:15 p. m.
Tanya
Hatha 2P💫 12 Key | IN*STUDIO

Shala, 2 Sutherland Garden, KT4 8AU, entrance via side garden gate

7:15 p. m.
Tanya
Hatha 2P💫 12 Key | ONLINE
clase online

Livestream, via zoom

Viernes, 27 mayo
Sin clases
Sábado, 28 mayo
9:30 a. m.
Tanya
Vinyasa Flow ✨ | IN*STUDIO

Shala, 2 Sutherland Garden, KT4 8AU, entrance via side garden gate

9:30 a. m.
Tanya
Vinyasa Flow ✨ | ONLINE
clase online

Livestream, via zoom

11:00 a. m.
Tanya
Hatha B.K.S. 😇 | IN*STUDIO

Shala, 2 Sutherland Garden, KT4 8AU, entrance via side garden gate

11:00 a. m.
Tanya
Hatha B.K.S. 😇 | ONLINE
clase online

Livestreamed, via zoom

Domingo, 29 mayo
9:30 a. m.
Tanya
Hatha Flow 💫 | IN*STUDIO 🌳

Shala, 2 Sutherland Garden, KT4 8AU, entrance via side garden gate

9:30 a. m.
Tanya
Hatha Flow 💫 | ONLINE
clase online

Livestream, via zoom

11:00 a. m.
Tanya
Pregnancy Yoga 💞 | ONLINE
clase online

Livestreamed, via zoom

11:00 a. m.
Tanya
Pregnancy Yoga 💞 IN*STUDIO

Shala, 2 Sutherland Garden, KT4 8AU, entrance via side garden gate

23 - 29 mayo 2022
Esta semana