10 - 16 mai 2021
Denne uken
Mandag, 10 mai
10:00
Natalie
Pilates Mat Class
18:00
Natalie
Group Reformer Class
Venteliste
Tirsdag, 11 mai
10:00
Natalie
Group reformer Class
Venteliste
11:15
Natalie
Group Jumpboard Class
18:00
Natalie
Group Reformer Class
Onsdag, 12 mai
11:30
Natalie
Pre-Natal Class
18:00
Natalie
Group Reformer Class
Torsdag, 13 mai
10:00
Natalie
Group Jumpboard Class
Venteliste
11:15
Natalie
Gentle Group Reformer Class
Fredag, 14 mai
10:00
Natalie
Group Jump board Fusion Class
Lørdag, 15 mai
10:00
Natalie
Group Reformer Class
Venteliste
Søndag, 16 mai
Ingen klasser
10 - 16 mai 2021
Denne uken