Algemene voorwaarden 

 1. Algemeen
 2. Overeenkomsten
 3. Uitvoering van de overeenkomst
 4. Duur en beëindiging van de overeenkomst
 5. Geheimhouding
 6. Prijzen
 7. Betaling
 8. Aansprakelijkheid
 9. Vrijwaring
 10. Overmacht
 11. Intellectuele eigendom
 12. Data gebruiker en leden
 13. Toepasselijk recht en forumkeuze
 
1. Algemeen

Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over "Momoyoga" wordt bedoeld Momo Studio B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67302483.

De contractspartij van Momoyoga bij de transacties waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, wordt hierna aangeduid als de "gebruiker".

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Momoyoga gesloten overeenkomsten, ook als bij de uitvoering derden worden betrokken.

Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven onverkort van kracht. De overeengekomen afwijkende bepalingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.

Momoyoga heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Overeenkomsten

Bij een registratie door een gebruiker via de website van Momoyoga, komt een overeenkomst voor de levering van een dienst tot stand, zodra Momoyoga de registratie heeft geaccepteerd. Momoyoga heeft het recht registraties gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering van diensten te verbinden. Als een registratie wordt geweigerd, wordt dat binnen vijf werkdagen na de registratie aan de gebruiker gemeld.

Overeenkomsten komen ook tot stand na een schriftelijke aanvaarding door Momoyoga van een door de gebruiker gegeven opdracht voor het verrichten van aanvullende diensten, dan wel doordat Momoyoga met de uitvoering overeenkomstig de gegeven opdracht is begonnen.

Een overeenkomst kan door Momoyoga worden herroepen in geval de gebruiker niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. Momoyoga zal dit de gebruiker binnen vijf werkdagen na ontvangst van de opdracht mededelen.

De gebruiker en Momoyoga komen overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra de door de gebruiker via de website van Momoyoga ingevoerde registratie, door Momoyoga is bevestigd. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

In overeenkomsten of op de website van Momoyoga voorkomende kennelijke fouten of vergissingen binden Momoyoga niet: Momoyoga is terzake steeds tot aanpassing gerechtigd.

De gebruiker dient zich voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst ervan te vergewissen dat de juiste keuze wordt gemaakt voor de door Momoyoga te leveren dienst.

3. Uitvoering van de overeenkomst

Momoyoga zal een overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand van de techniek en wetenschap.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Momoyoga het recht bepaalde diensten te laten verrichten door derden.

De gebruiker is gehouden om alle gegevens, waarvan Momoyoga aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de gebruiker weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het juist kunnen uitvoeren van de overeenkomst, aan Momoyoga te verstrekken bij registratie op de website van Momoyoga. Als de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet aan Momoyoga zijn verstrekt, heeft Momoyoga het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

De gebruiker staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Momoyoga verstrekte informatie. Momoyoga is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door de gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Momoyoga kenbaar behoorde te zijn.

Als de gebruiker constateert of redelijkerwijs kan constateren dat Momoyoga in de uitvoering van de dienstverlening is tekortgeschoten, dient hij dit onverwijld, maar uiterlijk binnen veertien dagen, aan Momoyoga schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. Momoyoga zal in voorkomende gevallen door de gebruiker een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. Alle kosten hiervan zijn voor rekening van de gebruiker tenzij er sprake is van aansprakelijkheid van Momoyoga zoals bepaald in artikel 8.

4. Duur en beëindiging van de overeenkomst

De overeenkomst die tussen Momoyoga en de gebruiker wordt gesloten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders aangegeven.

De overeenkomst kan door beide partijen zonder opgaaf van reden worden beëindigd, waarbij een opzegtermijn van één maand in acht genomen dient te worden.

Een opzegging, door welke partij dan ook, dient schriftelijk te worden ingediend

5. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Als, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Momoyoga gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en Momoyoga zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Momoyoga niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de gebruiker niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. Dit geldt wederzijds, als gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie te verstrekken.

6. Prijzen

Alle op de website vermelde prijzen zijn in Euro's en exclusief BTW.

De kosten voor het gebruik van Momoyoga worden ofwel maandelijks, ofwel jaarlijks in rekening gebracht. 

Momoyoga is steeds gerechtigd, door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste één maand, de geldende prijzen aan te passen.

7. Betaling

Betaling van verschuldigde bedragen door de gebruiker dient zonder inhouding, opschorting of verrekening plaats te vinden binnen de in de overeenkomst gestelde betalingstermijn, op een door Momoyoga aangegeven rekening.

Als betaling, nadat de betalingstermijn is verstreken, nog niet heeft plaatsgevonden, is de gebruiker vanwege het enkele verstrijken van de betalingstermijn in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of sommatie is vereist.

Door de gebruiker gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde (incasso)kosten en wettelijke rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de gebruiker dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

In geval van niet-nakoming van de (betalings)verplichtingen door de gebruiker is Momoyoga bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of (verdere) levering van diensten op te schorten tot het moment waarop de gebruiker de (betalings)verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde kosten daaronder begrepen.

Momoyoga is bij het uitblijven van betaling nadat minstens twee reguliere betalingsherinneringen zijn gezonden, gerechtigd om de gebruiker nog een laatste betalingstermijn te bieden van 24 uur en de toegang tot de software te blokkeren als ook op de laatste dringende betalingsherinnering door de gebruiker geen betaling volgt. Voor eventuele schade, van welke aard en omvang dan ook, die het gevolg is van niet toegankelijk zijn van de software, is Momoyoga niet aansprakelijk.

Momoyoga heeft het recht al hetgeen zij, al dan niet opeisbaar en/of al dan niet voorwaardelijk, van de gebruiker heeft te vorderen, te verrekenen.

8. Aansprakelijkheid

Momoyoga erkent geen enkele aansprakelijkheid voor schade, gevolg-, bedrijfs- en vertragingsschade alsmede indirecte schade, gemiste besparingen en winst- of omzetderving daaronder begrepen alsmede schade die verband houdt met eventuele aanpalende diensten, behalve als de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van haar medewerkers.

Mocht aan Momoyoga onverhoopt op het hiervoor bepaalde geen beroep toekomen, dan is Momoyoga slechts aansprakelijk voor zover deze aansprakelijkheid wordt gedekt door haar verzekering. Momoyoga is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hulppersonen of voor een tekortkoming als gevolg van overmacht.

Als de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, danwel de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van Momoyoga beperkt tot het met de overeenkomst gemoeide factuurbedrag.

Een grond die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen veertien dagen nadat de gebruiker de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij Momoyoga schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

9. Vrijwaring

De gebruiker vrijwaart Momoyoga voor alle aanspraken van derden, al dan niet met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de gebruiker verstrekte informatie die bij de uitvoering van de overeenkomst wordt gebruikt, waaronder begrepen dient te worden de door gebruiker en zijn leden in de door Momoyoga ter beschikking gestelde software ingevoerde informatie.

De gebruiker vrijwaart Momoyoga tevens van enige andere aanspraak die derden (de leden inbegrepen) ter zake van de uitvoering van een door de gebruiker met Momoyoga gesloten overeenkomst tegen Momoyoga zouden kunnen doen gelden.

De gebruiker vrijwaart Momoyoga tevens voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, welke aan de gebruiker toerekenbaar is.

10. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Momoyoga geen invloed heeft kunnen uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen, het niet beschikbaar zijn van technische functionaliteiten van derden daaronder uitdrukkelijk begrepen.

In het geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmachttoestand het Momoyoga onmogelijk maakt de overeenkomst uit te voeren, daaronder uitdrukkelijk begrepen het niet beschikbaar kunnen stellen van software (zogenaamde ‘downtime’).

Als een overmachttoestand aan de zijde van Momoyoga langer dan twee maanden heeft geduurd, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

11. Intellectuele eigendom

Alle door Momoyoga eventueel aan de gebruiker verstrekte stukken, alsmede ter beschikking gestelde software, zijn uitsluitend bestemd om door de gebruiker te worden gebruikt voor het door de gebruiker met Momoyoga overeengekomen doel en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Momoyoga worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Het intellectuele eigendom op deze stukken en software berust bij Momoyoga en deze stukken en software zijn en blijven ook eigendom van Momoyoga, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.

Het is Momoyoga toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van haar producten/diensten. Als Momoyoga door middel van technische bescherming haar producten/diensten heeft beveiligd, is het de gebruiker niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen en/of te ontwijken.

Als en zolang de gebruiker voldoet aan haar verplichtingen ingevolge de met Momoyoga gesloten overeenkomst, krijgt zij een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van de door Momoyoga aan de gebruiker ter beschikking gestelde software. Het intellectuele eigendom op de door Momoyoga vervaardigde software berust bij Momoyoga en blijft ook eigendom van Momoyoga. Momoyoga geeft de gebruiker de garantie dat zij maker is in de zin van de Auteurswet van hetgeen is vervaardigd, geleverd en/of ter beschikking gesteld.

In geval van schending van het hiervoor in dit artikel bepaalde zal Momoyoga per direct het recht behouden de toegang tot de software aan de gebruiker te ontzeggen.

12. Data gebruiker en leden

De door de gebruiker en zijn leden in de software van Momoyoga ingevoerde data is en blijft eigendom van de gebruiker en zijn leden. Momoyoga zal deze data niet bewerken of verwerken, anders dan in het kader van het functioneren van de software van Momoyoga noodzakelijk is. Tussen de gebruiker en Momoyoga wordt terzake een verwerkersovereenkomst gesloten.

In andere woorden: De gegevens die de gebruiker invoert in Momoyoga, zijn en blijven altijd van de gebruiker.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het invoeren van data in de software van Momoyoga, en verantwoordelijk en aansprakelijk voor verlies van of schade aan of door de door de gebruiker en zijn leden ingevoerde data, tenzij aansprakelijkheid van Momoyoga kan worden aangetoond.

Voor de verwerking van persoonsgegevens komt Momoyoga (Verwerker) met de Verwerkersverantwoordelijke (de studio) een verwerkersovereenkomst overeen. Tevens is voor de verwerking van persoonsgegevens het Privacy Statement van Momoyoga van toepassing en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU.

In geval van beschadiging of verlies van data van de gebruiker, kan Momoyoga niet aansprakelijk gesteld worden.

13. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle met Momoyoga gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit met Momoyoga gesloten overeenkomsten, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Momoyoga is gevestigd, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanmerkt.

Laatste update: 11 april 2018

Probeer gratis

30 dagen gratis. Geheel vrijblijvend.